eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/407 KRN - Mulig deling av Gnr 33 Bnr 2 (tilleggsareal til Gnr 32 Bnr 6) - Veiledning til søknadsprosessen 11.05.2021 4423/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/288 KRN - Oversender høringsbrev anneks med innlagt vann/avløp Gnr 22 Bnr 19 Moelv 11.05.2021 4422/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/422 KRN - Om planer om reparasjon av 2 mindre steinvorrer på Gnr 41 Bnr 11 og orientering om kulturminner på eiendommen - Supplerende opplysninger størrelse vorrer 11.05.2021 4421/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/408 KRN - Mulig deling av Gnr 33 Bnr 2 (boligtomt rundt eksisterende våningshus med tilhørende driftsbygninger på eiendommen) - Veiledning til søknadsprosessen 11.05.2021 4420/2021
Inngående brev Lovavdelingen Justis- og beredskapsdep Høring - Presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven 11.05.2021 4419/2021
Inngående brev Ingve Kanstad 2018/827 KRN - Om mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendommen Gnr 47 Bnr 183 - Oppdatert gjennomføringsplan 10.05.2021 4380/2021
Inngående brev Vegvesen - Dokument 20/53200-14 Tilbakemelding på høring - oppstillingsplass for bobiler gnr. 30 bnr. 21 i Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 10.05.2021 4379/2021
Inngående brev Vegvesen - Tilbakemelding på høring - dispensasjon fra kommuneplanens arealdel og plan- og bygningslovens § 1-8 for deling av eiendommene gnr. 30 bnr. 21 og gnr. 30 bnr. 22 med formål selvstendig tomt for planlagt ysteri i Kvæfjord kommune se... 10.05.2021 4378/2021
Inngående brev Kvæfjord Eiendom AS Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter 10.05.2021 4415/2021
Utgående brev 'Dag-Ivar Bådsvik' m.fl. Vår ref. 2021/197 KRN - Om klarlegging av grenser og mottatt merknad i forbindelse med høringen 10.05.2021 4414/2021
Utgående brev 'john@saeteraasen.no' Vår ref. 2021/422 KRN - Om planer om reparasjon av 2 mindre steinvorrer på Gnr 41 Bnr 11 og orientering om kulturminner på eiendommen 10.05.2021 4407/2021
Inngående brev Hege Arnesen Rapport vedr. kommunal salgsbevilling og iht. tobakkssalgsregisteret 10.05.2021 4406/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Planprogram for helse- og omsorgsplan 2022-2030 - høringssvar 10.05.2021 4399/2021
Utgående brev 'Anne Lena Refsnes Hansen Lauren' 2021/294 KRN Mangler som hindrer vår saksbehandling søknad om tilbygg fritidsbolig 10.05.2021 4398/2021
Inngående brev Unn Bådsvik Rekvisisjon av oppmålingsforretning og matrikkelføring 10.05.2021 4396/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - bruksendring sammenføying og bruksendring av eiendom, med flere planlagte tiltak - gbnr 26/15 og 26/3 - Kvæfjord kommune 10.05.2021 4384/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - tilbygg til fritidsbolig - gbnr 28/31 - Kvæfjord kommune 10.05.2021 4383/2021
Utgående brev 'Sissel Kristensen' m.fl. Vår ref. 2021/122 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og byggetillatelse for oppføring av ny 4-mannsbolig med tilhørende garasjeanlegg, Gnr 13 Bnr 68 og 69 FLESNES 10.05.2021 4382/2021
Utgående brev 'Ingve Kanstad' Vår ref. 2018/827 KRN - Om mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendommen Gnr 47 Bnr 183 - Om manglende samsvarserklæringer 10.05.2021 4381/2021
Utgående brev 'Ingve Kanstad' Vår ref. 2018/827 KRN - Om mottatt søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendommen Gnr 47 Bnr 183 - Ber om oppdatert gjennomføringsplan 10.05.2021 4364/2021
Utgående brev KA Karlsen Bygg AS Gnr 13 Bnr 68 og 69 - Dispensasjon og byggetillatelse for nybygg 4-mannsbolig med tilhørende frittliggende garasje 10.05.2021 4091/2021
Inngående brev Ingve Kanstad Søknad om midlertidig brukstillatelse for enebolig oppført på eiendom gnr. 47 bnr. 183 saksnr: 2018/827 07.05.2021 4363/2021
Inngående brev Sissel Kristensen REF 2021/122 KRN - Oppdatert gjennomføringsplan og erklæring om ansvarsrett 07.05.2021 4317/2021
Inngående brev Trond Fenes REF 2021/122 KRN Supplerende dokumentasjon 07.05.2021 4315/2021
Inngående brev Alv-Yngve Rødland Gnr 47 Bnr 149 Søknad om deling av gnr 47 bnr 149 Hyttetomt 07.05.2021 4354/2021
Inngående brev Teknisk etat v/R.I.Eggum Gnr 47 Bnr 57 Uttalelse landbruk 07.05.2021 4352/2021
Inngående brev Frode Wikeland Gnr 51 Bnr 1 Søknad - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - 153819 07.05.2021 4333/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedrørende søknad om endret plassering av tidligere omsøkt ysteri på Gnr 30 Bnr 21 og 22, Kvæfjord kommun 07.05.2021 4325/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse - søknad om dispensasjon for plassering nytt toalettbygg og skjermvegger søppelcontainer på eiendommen Gnr 28/17 Austerfjord statlige friluftsområde, Kvæfjord kommune 07.05.2021 4319/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse vedrørende div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 07.05.2021 4318/2021
Utgående brev Trond Fenes REF 2021/122 KRN - Om gjennomføringsplan/ansvarsrett 07.05.2021 4316/2021
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Søknad om etablering av oppstillingsplass bobiler Gnr 30 Bnr 21 og 22, Kvæfjord kommune 07.05.2021 4308/2021
Utgående brev Tor Anders Markussen Vår ref. 2021/286 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon for plassering/oppføring av nytt biologisk toalett og skjermvegger på statlig sikra friluftsområde i Austerfjorden, Gnr 28 Bnr 17 07.05.2021 4301/2021
Utgående brev Ole Øystein Lindebø m.fl. Referat styringsgruppemøte Helsehus 04.05.21 07.05.2021 4296/2021
Utgående brev Kvæfjord kommune v/ Oppvekstsjefen Gnr 28 Bnr 17 - Dispensasjon for plassering av nytt biologisk toalett og søppelstasjon (skjermvegger rundt container) 07.05.2021 4294/2021
Utgående brev 'bhelstr65@gmail.com' Vår ref. 2021/297 KRN - Om planer om bytting av vinduer og kledning "Betania" Gnr 51 Bnr 92 - Fritak fra søknadsplikt 07.05.2021 4293/2021
Inngående brev Finn Olufsen 2021/288 Søknad om dispensasjon, bygge- og utslippstillatlese for oppføring av anneks Gnr 22 Bnr 19 06.05.2021 4292/2021
Inngående brev Arkivtroms - Hilde Elvine Bjørnå Signert protokoll fra årsmøte 2021 06.05.2021 4265/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven 06.05.2021 4221/2021
Inngående brev NVE NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan - Tilbygg på gnr. 47 bnr. 57 - Kvæfjord kommun 06.05.2021 4300/2021
Utgående brev Marianne Jakobsen m.fl. Referat fra Helsehus husmøter/fellesmøte 04.05.21 06.05.2021 4286/2021
Inngående brev Christer M.Rolandsen, NINA Kartlegging av skrantesjuke hos elg, hjort, rådyr og villrein i 2021- Informasjonsskriv til kommuner og villreinnemnder 06.05.2021 4273/2021
Inngående brev Nils Pedersen Tegninger planlagt veranda 06.05.2021 4271/2021
Inngående brev NINA, Norsk institutt for naturforskning NINA Prosjektnotat 06.05.2021 4268/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens innspill til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035 for Kvæfjord kommune 06.05.2021 4267/2021
Utgående brev June-Helen Gjertsen 21/259: oppfølging valgsaker 06.05.2021 4259/2021
Utgående brev Torbjørn Larsen godtgjørelse stemmestyre 06.05.2021 4250/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - toalettbygg og skjermvegger søppelcontainer - gbnr 28/17 - Kvæfjord kommune 06.05.2021 4226/2021
Utgående brev 'TFFK - Postmottak' m.fl. Vår ref. 2018/1035 KRN - Oversender høringsbrev tilbygg til bolig Gnr 47 Bnr 57 06.05.2021 4225/2021
Utgående brev Adresseliste Gnr 47 Bnr 57 - Høringsbrev i forbindelse med mottatt søknad om dispensasjon for planlagt tilbygg til bolig 06.05.2021 4212/2021
Utgående brev Statsforvalteren Svar på kartlegging av personer i alderen 0 -17 år og 18 - 49 år i institusjon 06.05.2021 3983/2021
Inngående brev postmottak SD 19/97 Høring - Forskrift om alternativt drivstoff 05.05.2021 4220/2021
Inngående brev Kupa - Ivar Råstad Eiendomsskatt for Trastadlia Borettslag 05.05.2021 4151/2021
Inngående brev Monica Larssen Presentasjoner fra oppstartsmøte - digitaliseringsnettverk Troms og Finnmark 05.05.2021 4143/2021
Inngående brev Li Tong Om sanitærmelding ny bolig Gnr 55 Bnr 1 05.05.2021 4141/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Svar på søknad om tilskudd 05.05.2021 4219/2021
Inngående brev Mona Rinaldo Aksept av vilkår 05.05.2021 4218/2021
Inngående brev Statsforvalteren Bekreftelse på mottatt henvendelse 05.05.2021 4217/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Svar på planer om bytting av vinduer og kledning "Betania" Gbnr 51/92 - HØRING 05.05.2021 4216/2021
Inngående brev Kvæfjord formannskap PS 34/21 Tildeling kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter 05.05.2021 4209/2021
Inngående brev Kvæfjord formannskap PS 33/21 Olaåsen Gård DA - søknad om støtte fra næringsfond til utvidelse av turisttilbudet 05.05.2021 4208/2021
Inngående brev Kvæfjord formannskap PS 32/21 Thea Terapi Fotpleie & Massage AS- søknad kommunalt næringsfond 05.05.2021 4207/2021
Inngående brev Kvæfjord formannskap PS 31/21 CYU Trafikkskole AS - søknad kommunalt næringsfond 05.05.2021 4206/2021
Utgående brev 'Silje Storstad' Vår ref. 2021/167 KRN - Oversender vedtak om byggetillatelse nytt våningshus/enebolig Gnr 55 Bnr 1 - Toppenveien 3 05.05.2021 4192/2021
Utgående brev 'TFFK - Postmottak' Vår ref. 2021/297 KRN - Om høringsbrev planer om bytting av vinduer og kledning "Betania" Gnr 51 Bnr 92 05.05.2021 4173/2021
Utgående brev 'samediggi@samediggi.no' m.fl. Vår ref. 2021/286 KRN - Om høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for plassering nytt toalettbygg og skjermvegger søppelcontainer på eiendommen Gnr 28 Bnr 17 Austerfjord statlige friluftsområde 05.05.2021 4172/2021
Utgående brev edgar Servituttavtale Nupen - forlenget varighet. Festeavgift 05.05.2021 4158/2021
Utgående brev Hanne Romarheim 21/15: Festeavtale del av gbnr 66/4 Nupen. Framtidig rutine festeavtaler 05.05.2021 4155/2021
Utgående brev Hanne Romarheim 21/49: Festeavtale del av gbnr 66/4 Nupen. Framtidig rutine festeavtaler 05.05.2021 4153/2021
Utgående brev Ivar Råstad Eiendomsskatt for Trastadlia Borettslag 05.05.2021 4152/2021
Utgående brev 'Roar Røkenes' Vår ref. 2021/393 KRN - Oversender byggetillatelse for grillhytte Gnr 60 Bnr 53 (kommunal eiendom, lekeplass Eldeskogen) 05.05.2021 4142/2021
Utgående brev 'Tor J. M. Breines' Vår ref. 2021/405 KRN - Om ønske om tilknytning til kommunal vannledning for eiendommen Gnr 14 Bnr 5 05.05.2021 4140/2021
Utgående brev "Lekeplassgruppa" v/ Roar Røkenes VENT Gnr 60 Bnr 53 - Byggetillatelse for grillhytte på lekeplass/friområde 05.05.2021 4113/2021
Utgående brev Arkplan AS m.fl. Gnr 55 Bnr 1 - Byggetillatelse for nybygg enebolig/våningshus 05.05.2021 4078/2021
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok fra formannskapets møter 08.03.2021 og 25.03.2021 05.05.2021 3823/2021
Saksframlegg/innstilling Kommunalt næringsfond - økonomisk status med videre 05.05.2021 2461/2021
Inngående brev Silje Storstad 2021/167 KRN - Om mottatt søknad om bolig Gnr 55 Bnr 1 og arealberegning 04.05.2021 4106/2021
Inngående brev Torfinn Knutsen 2021/397 KRN - Kvittering for nabovarsling dispensasjon 04.05.2021 4105/2021
Inngående brev JD DEP - Berit Johansen Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien 04.05.2021 4093/2021
Inngående brev Erwin Jacobsen Bestilling innsyn: Sak:2021/396 - Journalnr: 4074/2021 - Dokument tittel: Vår ref. 2021/396 KRN - Vedr. planer om driftsbygning på Gnr 17 Bnr 1 (verksted/redskapshus i landbruket) 04.05.2021 4114/2021
Utgående brev Vivian Berg Gamst Vår ref. 2021/393 KRN - Om mottatt søknad om 15 m2 grillhytte på Gnr 60 Bnr 53 og uttalelse fra barn og unges representant i plansaker 04.05.2021 4112/2021
Inngående brev Hålogaland Kraft/Nett Svar til Kvæfjord kommune ved Harstad kommune ifm prosjektet Berg Engen, flytting av høyspentkabel 04.05.2021 4111/2021
Utgående brev 'SNEKKER PEDERSEN AS' Vår ref. 2021/305 KRN - Om søknad oppstillingsplass bobiler Gnr 30 Bnr 21 04.05.2021 4110/2021
Utgående brev 'SNEKKER PEDERSEN AS' Vår ref. 2021/182 KRN - Om innsending søknad div. tiltak Gnr 30 Bnr 21 og 22 04.05.2021 4109/2021
Utgående brev 'SNEKKER PEDERSEN AS' Vår ref. 2021/168 KRN - Om innsending søknad div. tiltak Gnr 26 Bnr 3 og 15 04.05.2021 4108/2021
Inngående brev NVE 202102389-2 - Etterspør tilbakemelding ifb. forespørsel om nettselskap med ledningsanlegg i offentlig veg flytteplikt 04.05.2021 4107/2021
Utgående brev Frode Karlsen Berg Engan flytting av høyspentkabel 04.05.2021 4103/2021
Inngående brev Statens vegvesen Svar på høring- dispensasjon for bygging av garasje og redskapshus Gnr 60 Bnr 7 04.05.2021 4100/2021
Utgående brev 'Sissel Kristensen' m.fl. Vår ref. 2021/122 KRN - Om mottatt søknad om dispensasjon og byggetillatelse ny 4-mannsbolig med tilhørende frittliggende garasje Gnr 13 Bnr 68 og 69 - Om manglende skorstein og manglende sportsbod 04.05.2021 4098/2021
Utgående brev 'Sissel Kristensen' m.fl. Vår ref. 2021/122 KRN - Om mottatt søknad om dispensasjon og byggetillatelse ny 4-mannsbolig med tilhørende frittliggende garasje Gnr 13 Bnr 68 og 69 - Om manglende skorstein og manglende sportsbod 04.05.2021 4097/2021
Utgående brev 'Nils Eric Johann Eisemann' Vår ref. 2020/922 KRN - Om ny høring og merknader 04.05.2021 4096/2021
Inngående brev Mattilsynet E-post fra Mattilsynet 04.05.2021 4094/2021
Inngående brev FNF-Nett - FNF Troms «Høring kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035». 04.05.2021 4092/2021
Utgående brev Rita Indbjør Vår ref. 2020/373 KRN - Oversender vedtak om IG-3 04.05.2021 4090/2021
Utgående brev Norconsult AS Gnr 55 Bnr 8 - Igangsettingstillatelse del 3 (montering av bærende metall- og betongkonstruksjoner, samt etablering av bunnledninger utenfor kulturminnets sikringssone) 04.05.2021 4086/2021
Utgående brev Tor Sivertsen Brannbil 04.05.2021 4085/2021
Utgående brev Rita Indbjør Borkenes skole - foreløpig svar fra Arbeidstilsynet 04.05.2021 3547/2021
Utgående brev Stein Berg-Johansen Svar - flytting av skilt for virksomhetsvisning på Borkenes - Kvæfjord kommune 04.05.2021 3540/2021
Utgående brev Harstad kommune Pålegg om flytting av høyspentkabel Kvæfjord kommune 04.05.2021 3225/2021
Utgående brev Kai Robin Johansen Vår ref. 2021/396 KRN - Vedr. planer om driftsbygning på Gnr 17 Bnr 1 (verksted/redskapshus i landbruket) 03.05.2021 4074/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Spørreundersøkelsen, tvang og makt- alternativ supplerende kommunikasjon 03.05.2021 4071/2021
Inngående brev Universitetssykehuset Nord- Norge Høring - Innspill til Universitetssykehuset Nord- Norge HFs utkast til strategi 2021-2025 03.05.2021 4070/2021
Inngående brev Brynjulf Johnsen Berg/Engen opsjon tomt nr. 25 03.05.2021 4069/2021
Inngående brev Arkplan Arkitektkontor Gnr 55 Bnr 1 Søknad om byggetillatelse ny bolig 03.05.2021 4061/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Høring kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035 03.05.2021 4045/2021
Inngående brev Kystverket Uttalelse fra Kystverket - Høring - Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2035 - Kvæfjord kommune - Troms og Finnmark fylke 03.05.2021 4043/2021
Inngående brev statens vegvesen Revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler - offentlig høring 03.05.2021 4040/2021
Inngående brev Kartverket Retur av tinglyst dokument 03.05.2021 4032/2021
Utgående brev Tore Wikeland Gnr 57 Bnr 28 Svar om fritak for renovasjonsavgift . 03.05.2021 4027/2021
Utgående brev Marianne Jakobsen m.fl. Referat fra Husmøte/fellesmøte 27.04.21 03.05.2021 3926/2021
Utgående brev Marianne Jakobsen m.fl. 0221_04_13_Helsehus-innkalling og referat fra fellesmøte/ husmøte 03.05.2021 3441/2021
Inngående brev KA Karlsen Bygg AS Gnr 13 Bnr 68 og 69 Situasjonsplan 30.04.2021 4026/2021
Inngående brev KA Larlsen Bygg AS v/Sissel Kristensen Gnr 13 Bnr 68 og 69 Om plassering slamavskiller 30.04.2021 4025/2021
Utgående brev Firmapost Statens Vegvesen m.fl. Vår ref. 2021/397 KRN - Oversender høingsbrev planlagt vaskehall Gnr 56 Bnr 96 30.04.2021 4022/2021
Inngående brev Ytterbygda Beitelag SA v/Kåre Bakken Søknad om tilskudd til tiltak i beiteområder 30.04.2021 4020/2021
Utgående brev Adresseliste Gnr 56 Bnr 96 - Høringsbrev i forbindelse med planer om oppføring av vaskehall i strid med regulert byggegrense og adkomst delvis i konflikt med reguleringsformål "annen veigrunn/grøntareal" 30.04.2021 4000/2021
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2021/238 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og rammetillatelse garasje Gnr 43 Bnr 23 30.04.2021 3996/2021
Utgående brev 'Sissel Kristensen' m.fl. Vår ref. 2021/122 KRN - Om ny nabovarsling ny 4-mannsbolig med tilhørende frittliggende garasje Gnr 13 Bnr 68 og 69 30.04.2021 3982/2021
Utgående brev 'sissel@ka-karlsen.no' m.fl. Vår ref. 2021/122 KRN - Om mottatt søknad om dispensasjon og byggetillatelse ny 4-mannsbolig med tilhørende frittliggende garasje Gnr 13 Bnr 68 og 69 - Om påkobling VA 30.04.2021 3981/2021
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2021/238 KRN - Om garasje Gnr 43 Bnr 23 30.04.2021 3980/2021
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 43 Bnr 23 - Dispensasjon og rammetillatelse for frittliggende garasje 30.04.2021 3979/2021
Utgående brev Vivian Berg Gamst m.fl. Vår ref. 2021/393 KRN - Om mottatt søknad om 15 m2 grillhytte på Gnr 60 Bnr 53. Ber om uttalelser fra grunneier og barn og unges representant i plansaker 30.04.2021 3977/2021
Utgående brev Ole Dreiem Vår ref. 2020/929 KRN - Oversender vedtak om midlertidig dispensasjon carport Gnr 55 Bnr 81 30.04.2021 3974/2021
Utgående brev 'SNEKKER PEDERSEN AS' Vår ref. 2021/401 KRN - Oversender tillatelse til innvendige arbeider i bolig Gnr 57 Bnr 86 Bygdeveien 61 30.04.2021 3941/2021
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 57 Bnr 86 - Tillatelse til innvendige arbeider i bolig 30.04.2021 3930/2021
Utgående brev 'SNEKKER PEDERSEN AS' Vår ref. 2020/130 KRN - Oversender vedtak om ferdigattest 30.04.2021 3911/2021
Utgående brev Ole Dreiem Gnr 55 Bnr 81 - Dispensasjon for plassering av frittliggende carport i strid med regulert byggegrense kommunal vei 30.04.2021 3658/2021
Inngående brev Kai-Robin Johansen Om planlagt redskapshus 29.04.2021 3944/2021
Inngående brev Kai-Robin Johansen Bilder planlagt garasje/redskapshus 29.04.2021 3943/2021
Inngående brev Erik Pontini 2021/108 Vurdering geolog 29.04.2021 3936/2021
Inngående brev Torfinn Knutsen 2021/397 KRN - Om planer om oppføring av bygg (formål vaskehall) Gnr 56 Bnr 96. Supplerende opplysninger 29.04.2021 3935/2021
Inngående brev Sissel Kristensen Vår ref. 2021/122 KRN - Om nabovarsling ny 4-mannsbolig med tilhørende frittliggende garasje Gnr 13 Bnr 68 og 69 29.04.2021 3934/2021
Inngående brev June Breistein Det offentlige kartgrunnlaget (DOK) - oppdatert status 29.04.2021 3933/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fergepakke Sør-Troms - Anbudskonkurransen - Høring 29.04.2021 3956/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Merknader til justert søknad/redusert størrelse hyttetomt på gnr 23 bnr 1 29.04.2021 3953/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Merknader til søknad om dispensasjon - oppført terasse 29.04.2021 3952/2021
Inngående brev Tore Wikeland Søknad om fritak for renovasjonsavgift 29.04.2021 3946/2021
Inngående brev Arbeidstilsynet Vi innvilger søknaden om samtykke 29.04.2021 3942/2021
Inngående brev KomREV NORD IKS Referat fra oppstartsmøte for forvaltningsrevisjonsprosjekt "Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i pleie- og omsorgstjenesten" 29.04.2021 3938/2021
Inngående brev KomREV Nord Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet "Tjenestekvalitet og arbeidsmiljø i helse- og omsorgssektorene" 29.04.2021 3937/2021
Inngående brev helse- og omsorgsdep Høring - Forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler 29.04.2021 3924/2021
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 47 Bnr 175 - Ferdigattest for tilbygg til bolig 29.04.2021 3331/2021
Internt notat uten oppfølging Birger Bjørnstad Kommunale bevilgninger til Frivilligsentralen i 2021 29.04.2021 1181/2021
Inngående brev Elleke Bergersen Vår ref. 2021/301 KRN - Oversender høingsbrev garasje Gnr 47 Bnr 14 28.04.2021 3906/2021
Inngående brev Torfinn Knutsen Vår ref. 2021/397 KRN - Om planer om oppføring av tilbygg (formål vaskehall) Gnr 56 Bnr 96. Oversender plankart og reguleringsbestemmelser. 28.04.2021 3873/2021
Inngående brev Frivillighetssentralen referat styremøte mars 28.04.2021 3869/2021
Inngående brev Andrè Hugo Johansen Søknad 28.04.2021 3905/2021
Inngående brev Snekker Pedersen Søknad om byggetillatelse innvendig arbeider i bolig 28.04.2021 3904/2021
Inngående brev Stephan Winsjansen Søknad om ferdigattest 28.04.2021 3903/2021
Inngående brev Stephan Winsjansen Søknad om byggetillatelse, frittliggende garasje 28.04.2021 3902/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Kartlegging av personer i alderen 0-17 år og 18-49 år i institusjon 28.04.2021 3901/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilbakemelding ad på de punkter som tas opp i brev av 22.11.21 28.04.2021 3885/2021
Utgående brev Installasjonsservice Eiendom 56 /78 28.04.2021 3881/2021
Utgående brev 'Torfinn Knutsen' Vår ref. 2021/397 KRN - Om planer om oppføring av bygg (formål vaskehall) Gnr 56 Bnr 96. Ber om supplerende opplysninger 28.04.2021 3872/2021
Utgående brev Birger Bjørnstad Sak 2021/122 KRN - Nabovarsel til Kvæfjord kommune i forbindelse med revidert nabovarsel nybygg 4-mannsbolig og garasje Gnr 13 Bnr 68 og 69 28.04.2021 3871/2021
Utgående brev 'TFFK - Postmottak' Vår ref. 2021/167 KRN - Om nabovarsling nybygg bolig/våninghus Gnr 55 Bnr 1 28.04.2021 3870/2021
Inngående brev Frivillighetssentralen innkalling til årsmøte 28.04.2021 3868/2021
Inngående brev Svein Kristoffersen 2020/428 KRN - Søkers vurderinger av merkander fra Statens Vegvesen og Troms og Finnmark Fylkeskommune 27.04.2021 3822/2021
Inngående brev Det kongelige kommunale og moderniseringsdep. 21/1215-38 Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- veileder for bruk av den nasjonalt notifiserte rammeordningen 27.04.2021 3819/2021
Inngående brev Anders Hansen Tegninger 27.04.2021 3838/2021
Inngående brev Terje Waag Supplerende dokumentasjon- angående oppfølging av mangelliste-tegninger. Gnr 60, Bnr 118 27.04.2021 3837/2021
Inngående brev Sissel Kristensen Nabovarsel til Kvæfjord kommune 27.04.2021 3836/2021
Inngående brev Kristine Pedersen Varsel om oppmålingsforretning 27.04.2021 3835/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Svar - Nabovarsel - Oppføring av enebolig -Fylkesveg 849 - Gbnr 55/1 - Kvæfjord kommune 27.04.2021 3834/2021
Utgående brev 'Torfinn Knutsen' Vår ref. 2021/397 KRN - Om planer om oppføring av tilbygg (formål vaskehall) Gnr 56 Bnr 96. Oversender plankart og reguleringsbestemmelser. 27.04.2021 3830/2021
Utgående brev Dag-Ivar Bådsvik Vår ref. 2021/197 KRN - Om mottatt redegjørelse igangsatte tiltak Gnr 61 Bnr 57 - Oversender søknadsblanketter og veiledning 27.04.2021 3826/2021
Utgående brev 'Svein Kristoffersen' Vår ref. 2020/428 KRN - Om dispensasjonsvedtak for plassering av garasje Gnr 13 Bnr 40 i avstand 18 meter fra senterlinje offentlig vei (i strid med regulert byggegrense) - Vedtaket påklages ikke av Statens Vegvesen 27.04.2021 3825/2021
Utgående brev 'Svein Kristoffersen' Vår ref. 2020/428 KRN - Oversender dispensasjonsvedtak for plassering av garasje Gnr 13 Bnr 40 i avstand 18 meter fra senterlinje offentlig vei (i strid med regulert byggegrense) 27.04.2021 3824/2021
Inngående brev Det kongelige kommunal og moderniseringsdep 21/2287-1Høringsbrev – Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om Husleietvistutvalget (virkeområde, forkynnelse, signaturløsninger mv.) 27.04.2021 3821/2021
Utgående brev Ørreten AS v/Viggo Andreassen Omsetnings- og serveringsavgift for solgt mengde alkohol 2020 - Ørreten A/S 27.04.2021 3307/2021
Utgående brev Svein Allan Kristoffersen og Lisbeth Helene Anfeltmo Gnr 13 Bnr 40 - Dispensasjon for oppføring av garasje i strid med regulert byggegrense 27.04.2021 3253/2021
Utgående brev Eiendomsmegler 1 v/Krister Skallebø Nilsen Oversendelse Meglerpakke Gnr 51 Bnr 55 og 56. 27.04.2021 8786/2019
Inngående brev Merethe Hansen Grensepinne og gjerdebygging? 26.04.2021 3798/2021
Inngående brev Harstad Turlag Tegninger Haakonsbu 26.04.2021 3796/2021
Inngående brev Kai-Robin Johansen Skredrapport Langvassdalen 26.04.2021 3795/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/197 KRN - Ingen merknader fra lokal landbruksforvaltning i forbindelse med høring 26.04.2021 3786/2021
Inngående brev Roar Røkenes Gapahuk / grillhytte på Gnr 60 Bnr 53 26.04.2021 3784/2021
Inngående brev Vegvesen - Dokument 21/56949-2 Svar på høring i forbindelse med søknad om dispensasjon for tilbygg til bolig - gnr. 66 bnr. 60 - Kvæfjord kommune sendt fra Statens vegvesen 26.04.2021 3762/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) 26.04.2021 3761/2021
Inngående brev Christina Joakimsen Vår ref. 2021/219 KRN - Om mottatt uttalelse 26.04.2021 3760/2021
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gullholm 26.04.2021 3757/2021
Inngående brev NVE NVEs generelle tilbakemelding-Søknad om dispensasjon for frittliggende terrasse og eksisterende fritidseiendom gnr 61 bnr 57 26.04.2021 3807/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Tilbakemelding på reguleringsbestemmelser og plankart for reguleringsplan for Borkenes skole 26.04.2021 3806/2021
Utgående brev 'Jørn Arild Thorvaldsen' m.fl. Vår ref. 2019/1034 KRN - Oversender vedtak om ferdigattest tilbygg til "Haakonsbu" Gnr 68 Bnr 3 26.04.2021 3802/2021
Inngående brev Fylkesvalgstyret i Troms og Finnmark Stortingsvalget 2021- Stemmeseddelbestilling 26.04.2021 3799/2021
Utgående brev Vibeke Bakken Manglende påmelding til møte mellom fylkeseldrerådet og kommunale eldreråd 26.04.2021 3797/2021
Inngående brev Rolf Kristiansen Søknad 26.04.2021 3793/2021
Utgående brev Harstad Turlag Gnr 68 Bnr 3 - Ferdigattest i forbindelse med tilbygg/utvidelse turistforeningshytte "Haakonsbu" 26.04.2021 3787/2021
Utgående brev 'Roar Røkenes' Vår ref. 2021/393 KRN - Om planer om 15 m2 grillhytte på Gnr 60 Bnr 53. Veieldning om byggeregler/søknadsplikt 26.04.2021 3785/2021
Inngående brev KomRev NORD Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedr tilskuddsordningen for særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i Kvæfjord kommune 26.04.2021 3776/2021
Inngående brev Helsedirektoratet Innrapportering særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester 26.04.2021 3773/2021
Inngående brev Jarle Solheim, Marit Blekastad, Lillian Hessen Henvendelse fra Sortland eldreråd 26.04.2021 3768/2021
Inngående brev CGM Standardkontrakt - Avtale om kjøp av programvarelisens og kundestøtte-& oppgraderingstjenester 26.04.2021 3767/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkskommune Fylkeskommunens uttalelse til søknad om dispensasjon for plassering av garasje i strid med regulert byggegrense på gbnr 13/40 i Kvæfjord kommune 26.04.2021 3766/2021
Inngående brev Statens vegvesen Ny tilbakemelding-høring av endret søknad om dispensasjon for plassering av garasje i strid med regulert byggegrense langs fv.850 på eiendommen gnr 13 bnr 40 26.04.2021 3765/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring-søknad om dispensasjon - frittliggende garasje - gnr43/23 26.04.2021 3764/2021
Inngående brev NVE NVEs generelle innspill - Søknad om dispensasjon fra kommuneplan-Oppføring av garasje og redskapshus gnr 60 bnr 7 26.04.2021 3763/2021
Utgående brev 'SNEKKER PEDERSEN AS' Vår ref. 2021/238 KRN - Om manglende dokumentasjon byggesøknad 26.04.2021 3759/2021
Utgående brev Anders Hansen m.fl. Vår ref. 2021/219 KRN - Oversender vedtak om dispensasjon og byggetillatelse tilbygg til bolig Gnr 66 Bnr 60 26.04.2021 3758/2021
Utgående brev 'Nils Eric Johann Eisemann' Vår ref. 2020/922 KRN - Om justert areal deling 26.04.2021 3756/2021
Versjon:5.0.7