eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2021/99
:
Høringer diverse
:
Merete Hessen
:
Under behandling
Hopp over liste Sakens Journalposter
Sakens Journalposter
Inngående brev Justis- og beredskapsdep Høring - forslag om endringer i smittevernloven (portforbud) 11.01.2021 197/2021
Inngående brev Utdanningsdirektoratet Høring - samarbeid mellom Statped og spesialisthelsetjenesten 11.01.2021 264/2021
Inngående brev Direktoratet for byggkvalitet Høring av endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg (20/4377) 12.01.2021 271/2021
Inngående brev Kystverket Høring av forskrift om kommunal beredskap mot akutt forurensning 13.01.2021 303/2021
Inngående brev Barne- og familiedep. 21/21 Høringsbrev NOU 2020: 14 Ny barnelov 15.01.2021 395/2021
Inngående brev Dt kongelige kommunal- og moderniseringsdep 21/339-1 Forslag til endringer i lov om interkommunale selskaper - høring 15.01.2021 402/2021
Inngående brev Kmd Dep - Devik Bent 19/2898-24 Høring - endring i budsjett- og regnskapsforskriften - avskrivningstid for programvare 18.01.2021 436/2021
Inngående brev Direktoratet for byggekvalitet Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen 19.01.2021 440/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til lov- og forskriftsendringer for å motvirke kroppspress 20.01.2021 535/2021
Inngående brev Kld Dep - Berget Stian 19/2465 Høringsbrev - oppdatering av klimalovens klimamål for 2030 og 2050 28.01.2021 744/2021
Inngående brev Utdanningsdirektoratet (ikke svar) Høring - nye læreplaner Vg3 - yrkesfag 28.01.2021 754/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til endringer i forskrift om pasient- og brukerrettigheter i fastlegeordningen – Rett til å stå på liste hos fastlege for utenlandske diplomater mv. 29.01.2021 769/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til endringer i helsepersonelloven, pasient- og brukerrettighetsloven mv. om administrative reaksjoner og tilsynsmyndighetenes saksbehandling av henvendelser om pliktbrudd 02.02.2021 838/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til endringer i akuttmedisinforskriften 02.02.2021 873/2021
Inngående brev Utdanningsdirektoratet (ikke svar) Høring om nasjonal rammeplan for SFO 04.02.2021 934/2021
Inngående brev Dss Dep - Katle Kjersti Høring av NOU 2020:16 04.02.2021 935/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring om endringer i alkoholforskriften – Vinmonopolets innførsel av vareprøver 08.02.2021 972/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - rekvireringsrett for farmasøyter for vaksiner mot covid-19 11.02.2021 1192/2021
Inngående brev Justis- og beredskapsdep Høring - utkast til veileder om taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett i forvaltningen 16.02.2021 1289/2021
Inngående brev Postmottak LMD 20/948 Høringsbrev - Endring av bærekraftforskriften § 5 17.02.2021 1369/2021
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Svar på høring av tjenestekatalogene 22.02.2021 1477/2021
Inngående brev Statens vegvesen Høring: Sykelritt Artic Race of Norway - 2021 22.02.2021 1505/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Høring av vannforvaltningsplan med tilhørende dokumenter for Troms og Finnmark vannregion for planperiode 2022-2027 02.03.2021 1805/2021
Inngående brev Utdanningsdirektoratet (ikke svar) Høring - gjennomføring av eksamen og fastsettelse av standpunktkarakterer våren 2021 15.03.2021 2200/2021
Inngående brev Postmottak 21/1574-1 Høringsbrev - forslag til forlengelse av midlertidige endringer i plan- og bygningsloven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 15.03.2021 2254/2021
Inngående brev Statens vegvesen Høring: Revidert N300 Trafikkskilt 18.03.2021 2447/2021
Inngående brev Arbeids- og sosialdepartementet Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet 18.03.2021 2449/2021
Inngående brev Helse- og omsorgsdepartementet Høring - Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 og 2 18.03.2021 2452/2021
Inngående brev Det kongelige helse- og omsrogsdepartement Høring- Sammenslåing av frikort egenandelstak 1 0g 2 18.03.2021 2455/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Utredning om organisering av luftambulansetjenesten 24.03.2021 2601/2021
Inngående brev Post Høring - utmåling og betaling av overtredelsesgebyr ilagt i medhold av (nye bestemmelser i) legemiddelloven § 28 a, apotekloven § 9-6 og folketrygdloven § 25-6 a 25.03.2021 2630/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog 26.03.2021 2682/2021
Inngående brev Bufdir - Høring Tilskudd Høring av forslag til forskrift om tilskudd til inkludering av barn og unge 26.03.2021 2716/2021
Inngående brev Postmottak Høring - Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog 26.03.2021 2730/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere 29.03.2021 2735/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Endring i forskrift om genetisk masseundersøkelse av nyfødte 29.03.2021 2765/2021
Inngående brev Statsforvalteren - Garvo, Johanne Høring av ny forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Troms og Finnmark - høringsfrist 090521 29.03.2021 2772/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Høring: Regional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-2024 - Se nord – Geahča davás - Katto pohjaisheen 30.03.2021 2792/2021
Inngående brev Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Høring - Forslag til endring i lov om folketrygd § 5-10 og ny forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos logoped og audiopedagog 07.04.2021 2923/2021
Inngående brev Det kongelige helse- og omsorgsdepartement Høringsbrev - endringer i helsepersonelloven: autorisasjon av naprapater, osteopater, logopeder og paramedisinere 07.04.2021 2924/2021
Inngående brev Helse- og omsorgsdep. Høring - Forlengelse av midlertidige hjemler i helseberedskapsloven for å ivareta tilgangen til medisinsk utstyr og personlig verneutstyr 13.04.2021 3162/2021
Inngående brev Justis- og beredskapsdep. Høring - endringer i arveloven mv. (begrensninger i ansvaret for arvelaterens forpliktelser mv.) 14.04.2021 3265/2021
Inngående brev Domstol - Venås, Wenche 21/663-4 Høring - rettssted for Hålogaland lagmannsrett i Finnmark lagsogn 21.04.2021 3580/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag om å oppheve godkjenningsordningen for frittstående medisinske laboratorie- og røntgenvirksomheter og om fraværsgebyr for private laboratorie- og røntgenvirksomheter som har avtale med regionalt helseforetak 22.04.2021 3608/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til forskrift om løsning for tilgjengeliggjøring av helsedata (Helseanalyseplattformen og Helsedataservice) 26.04.2021 3761/2021
Inngående brev Det kongelige kommunale og moderniseringsdep. 21/1215-38 Kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter- veileder for bruk av den nasjonalt notifiserte rammeordningen 27.04.2021 3819/2021
Inngående brev Det kongelige kommunal og moderniseringsdep 21/2287-1Høringsbrev – Forslag til endringer i husleieloven, rettshjelploven og forskrift om Husleietvistutvalget (virkeområde, forkynnelse, signaturløsninger mv.) 27.04.2021 3821/2021
Inngående brev helse- og omsorgsdep Høring - Forslag til midlertidig endring i forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek - Vedlikeholdsbehandling med substitusjonslegemidler 29.04.2021 3924/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fergepakke Sør-Troms - Anbudskonkurransen - Høring 29.04.2021 3956/2021
Inngående brev statens vegvesen Revisjon av vegnormal N500 Vegtunneler - offentlig høring 03.05.2021 4040/2021
Inngående brev Universitetssykehuset Nord- Norge Høring - Innspill til Universitetssykehuset Nord- Norge HFs utkast til strategi 2021-2025 03.05.2021 4070/2021
Inngående brev JD DEP - Berit Johansen Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien 04.05.2021 4093/2021
Inngående brev postmottak SD 19/97 Høring - Forskrift om alternativt drivstoff 05.05.2021 4220/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring om koronasertifikat - endringer i smittevernloven 06.05.2021 4221/2021
Inngående brev Lovavdelingen Justis- og beredskapsdep Høring - Presiseringer i definisjonen av naturskade i naturskadeforsikringsloven 11.05.2021 4419/2021
Inngående brev Arkivverket Høring - Forslag til endring i riksarkivarens forskrift 12.05.2021 4460/2021
Inngående brev Helsedirektoratet Høring fra Helsedirektoratet – revidering nasjonale faglige råd om fysisk aktivitet og tid i ro 12.05.2021 4494/2021
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 36/21 Formannskapet Ferdigpakke Sør-Troms - Anbudskonkurransen - Høring 12.05.2021 4512/2021
Inngående brev Dss Dep - Distribusjonsoppdrag Høring fra Kunnskapsdepartementet 18.05.2021 4590/2021
Inngående brev Statens vegvesen Høring: Fv.850 - Forslag til utvidelse av 50-sone på Gåra, Kvæfjord kommune 18.05.2021 4622/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 19.05.2021 4682/2021
Utgående brev Merete Hessen Fergepakke Sør-Troms - Anbudskonkurranse - Høring 24.06.2021 4936/2021
Inngående brev Arbeids- og sosialdep Høring fra Arbeids- og sosialdepartementet 27.05.2021 4991/2021
Inngående brev Postmottak Høring - Forslag til lov om tilgang til taushetsbelagte opplysninger mv. for utvalg som skal gjennomgå tilsynssaker der helsepersonell har begått overgrep mot pasienter i perioden 2010 til 2020 28.05.2021 5061/2021
Inngående brev Statens vegvesen Høring - forslag til endringer i skiltforskriften – skilt for fartsgrensesone sykkel og endringer i forskrift om forenklet forelegg 31.05.2021 5124/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Informasjon om høring på forskrift om jakt- og fangsttider 2022-2028 - Innspillsfrist 01.07.2021 31.05.2021 5216/2021
Utgående brev STATENS VEGVESEN Høring: Fv 850 - Forslag til utvidelse av 50-sone på Gåra, Kvæfjord kommune 08.06.2021 5245/2021
Inngående brev Postmottak KUD 21/1329 Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet 08.06.2021 5454/2021
Inngående brev Dibk - Ikke svar Høring av endringer i byggteknisk forskrift om mikrohus til boligformål 10.06.2021 5704/2021
Inngående brev Det kongl. kommunald og moderniseingsdep. 21/3308-1 Høring - Forslag til midlertidige endringer i valgforskriften - smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av stortingsvalget 2021 11.06.2021 5737/2021
Inngående brev Postmottak Høring: Forslag til endringer i pasientjournalloven og forskrift om IKT-standarder i helse og omsorg 17.06.2021 6062/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til forskrift om investeringstilskudd til trygghetsboliger fra Husbanken 18.06.2021 6094/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til endringer i kreftregisterforskriften 21.06.2021 6129/2021
Inngående brev Lodingen Kommune - Kristina Husjord 21/4697 Kommuneplanens arealdel 2021-2031, Lødingen kommune, Høring og offentlig ettersyn 21.06.2021 6132/2021
Inngående brev Postmottak Høring om ny organisering av Den norske kirke: Müller-Nilssen-utvalgets utredning 21.06.2021 6196/2021
Inngående brev Ks - Siri Westgård Pasientjournalloven på høring om tilgjengeliggjøring og betaling for nasjonale e-helseløsninger 21.06.2021 6200/2021
Inngående brev Hurlen Ane-Berit Storvik Høring - Forskrift om nasjonal retningslinje for masterutdanning i psykisk helse-, rus og avhengighetsarbeid for sykepleiere og forskrift om nasjonal retningslinje for tverrfaglig videreutdanning i psykisk helse-, rus- og avhengighetsarbeid 22.06.2021 6222/2021
Inngående brev Kd Dep - Jensen Helle Kristin 21/3430 Høring En skole for vår tid - sluttrapport ekspertgruppe for skolebidrag 22.06.2021 6230/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag om endringer i tobakksskadeloven med forskrifter 22.06.2021 6232/2021
Inngående brev Postmottak KMD 21/2910-24 Høringsbrev - Digitalt skifte av dødsbo 23.06.2021 6279/2021
Inngående brev Dss Dep - Distribusjonsoppdrag Høyring frå Arbeids- og sosialdepartementet 25.06.2021 6419/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Endringer alkoholloven og alkoholforskriften – Innføring av fleksibilitet i grensen for alkoholinnhold 25.06.2021 6421/2021
Inngående brev Helsedir - Henriette Walaas Krogh Ekstern høring: Nasjonal faglig retningslinje for forebygging og behandling av underernæring 29.06.2021 6500/2021
Inngående brev Postmottak KUD 21/1329 Høring - gjennomføring av tilgjengelighetsdirektivet - tilleggsutredning 29.06.2021 6571/2021
Inngående brev Kd Dep - Jensen Helle Kristin 21/3840-1 Høring av Storberget-utvalgets rapport "Du er henta!" 29.06.2021 6573/2021
Inngående brev Jd Dep - Waqas Malik 21/4082 Høring - Straffelovrådets tilleggsutredning om pønal inndragning 30.06.2021 6581/2021
Inngående brev Kd Dep - Andresen Mia 21/3568-1 Høring - Vurdering av utvidelse av minimum sluttkompetanse fra 60 til 90 studiepoeng for kreftsykepleierutdanning 30.06.2021 6608/2021
Inngående brev Postmottak KUD Høringsbrev - forslag til regulering av konverteringsterapi 02.07.2021 6714/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Forslag til endringer i regelverket for organisering av klagenemndene som behandler helsesaker 02.07.2021 6715/2021
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) 02.07.2021 6716/2021
Inngående brev Kmd Dep - Haug Anne Svanaug Alminnelig høring av forslag til endringer i plan- og bygningsloven (fortetting, transformasjon, utbyggingsavtaler mv) 02.07.2021 6718/2021
Inngående brev Lmd Dep - Karl-Petter Quasny 20/435 Høringsbrev - endring i forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket 02.07.2021 6734/2021
Inngående brev Postmottak 21/1838 Høring av endringer i gravplassloven og gravplassforskriften 02.07.2021 6735/2021
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Høring: Hydrogensone Arktis - strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark. 05.07.2021 6753/2021
Inngående brev Dss Dep - Distribusjonsoppdrag Høring fra Kunnskapsdepartementet 05.07.2021 6797/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Endringer i pasientjournalloven mv. - Nasjonal digital samhandling til beste for pasienter og brukere 05.07.2021 6798/2021
Inngående brev Miljødirektoratet Oversendelse av brev fra Miljødirektoratet (Transmission of letter) 06.07.2021 6801/2021
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget 06.07.2021 6820/2021
Inngående brev Vegvesen - Elin Elisabeth Norby Informasjon om høring - lengde og bredde ved vinterdrift av veg og aksellast for dumper på anleggsparseller 07.07.2021 6821/2021
Inngående brev Dss Dep - Distribusjonsoppdrag Høring fra Kunnskapsdepartementet 07.07.2021 6838/2021
Versjon:5.0.7