eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Postmottak KDD 22/4426-1 Høyring - endringar i lov om interkommunale selskaper mv. 27.05.2022 4186/2022
Inngående brev Hugo Pedersen Gnr 23 Bnr 4 - Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom etter konsesjonsloven av 28. nov -03 nr. 98 27.05.2022 4185/2022
Inngående brev Kjetil Wold Gnr 32 Bnr 24 - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom 27.05.2022 4184/2022
Inngående brev Sametinget Uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig Gnr 19 Bnr 34 27.05.2022 4183/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Uttalelse til søknad om dispensasjon for deling av eiendom til fritidsbolig på gbnr. 23/1 i Kvæfjord kommune 27.05.2022 4181/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Søknad om dispensasjon for flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - statsforvalteren anbefaler avslag 27.05.2022 4180/2022
Inngående brev Fiskeridirektoratet Kvæfjord kommune - Høringssvar - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 Forøy Nord i Gullesfjord - Høringsbre 27.05.2022 4179/2022
Inngående brev Fiskeridirektoratet Kvæfjord kommune - Høringsuttalelse - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for etablering av lukket oppdrettsanlegg ved Forøy Sør i Gullesfjord 27.05.2022 4178/2022
Inngående brev Postmottak m.fl. Kinngrunneierlag, Sortland`s merknader til forslaget til ny interkommunal kystsoneplan for Vesterålen 27.05.2022 4177/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Vidar Nilsen Gehlmann Gnr 56 Bnr 23 Bygdeveien 51 Tegninger 25.05.2022 4149/2022
Inngående brev rtroms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - fradeling av eiendom til fritidsbolig - gbnr. 23/1 - Kvæfjord kommune 25.05.2022 4166/2022
Inngående brev Sametinget Uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon for tilbygg og bruksendring Gnr 51 Bnr 92, Kvæfjord kommune 25.05.2022 4165/2022
Inngående brev Tromsog Finnmark fylkeskommune Høring - Søknad om dispensasjon - Etablering av et lukket oppdrettsanlegg - nord for Forøya, Gullesfjorden – Kvæfjord kommune 25.05.2022 4164/2022
Inngående brev Sametinget Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan for flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset 25.05.2022 4162/2022
Inngående brev Statsforvalterem i Troms og Finnmark Klager på reguleringsplanvedtak for Heimenjorda leilighetskompleks 54/2 med flere i Kvæfjord kommune - kommunens vedtak stadfestes 25.05.2022 4161/2022
Inngående brev Parveen lumb Årsmelding for privatpraktiserende fysioterapeut Parveen Lumb for 2021 25.05.2022 4151/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsmelding 2021 for RO3 Helse- og omsorgsavdelingen 25.05.2022 4150/2022
Inngående brev Trondheim Kommune - Jan Roger Wevang LVSH Trondheim kommune 24.05.2022 4140/2022
Inngående brev Barne- og familiedepartementet 22/1609 Kyrkjebygg og auka utgifter til straum 24.05.2022 4128/2022
Inngående brev Stephen Wickler Marinarkeologisk vurdering: Søknad om flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset, Kvæfjord kommune 24.05.2022 4119/2022
Inngående brev Gunnar Evensen Inspill til høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan for etablering av akvakulturlokalitet ved "Forøya Nord" 24.05.2022 4115/2022
Inngående brev Hans Petter Dahle Merknad til søknad om dispensasjon fra kystsoneplan ved etablering av ny lokalitet for laks ved skallneset 24.05.2022 4112/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Forøy Sør - Gullesfjord - Kvæfjord kommune 24.05.2022 4108/2022
Inngående brev Statsforvalteren Søknad om dispensasjon for etablering av oppdrettsanlegg nord for Forøya i Gullesfjorden - statsforvalteren anbefaler avslag 24.05.2022 4107/2022
Inngående brev Statsforvalteren Søknad om dispensasjon for etablering av oppdrettsanlegg sør for Forøya i Gullesfjorden - statsforvalteren anbefaler avslag 24.05.2022 4106/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Innhenting av standpunktkarakterer (ST) for avgangselever skoleåret 2021-2022 24.05.2022 4105/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Vedrørende - Søknad om ny avkjørsel - Fylkesveg 7782 - Gbnr 20/7 - Kvæfjord kommune 24.05.2022 4104/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Vedtak om tillatelse til midlertidig avkjørsel - Fylkesveg 7754 - gbnr. 47/12 - Kvæfjord kommune 24.05.2022 4102/2022
Inngående brev Arvid Norskott Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Nytt liv i gammel fjøs 24.05.2022 4101/2022
Inngående brev Postmottak 22/1068 Beredskapsbrev 2022 23.05.2022 4094/2022
Inngående brev Kirkevergen Sak til Formannskap og kommunestyre 23.05.2022 4092/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Servicekontoret Vår ref. 2022/190 KRN - Om søknad om fradeling av våningshuset på Gnr 66 Bnr 13 - Om mottatt utkast til søknad 20.05.2022 4070/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/331 KRN - Søknad om dispensasjon for deling av Gnr 20 Bnr 5 med formål 2 hyttetomter er trukket. Orientering til mottakere av høringsbrevet 20.05.2022 4081/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/416 KRN - Høringsbrev bod Gnr 17 Bnr 6 20.05.2022 4077/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Gnr 17 Bnr 6 - Søknad om dispensasjon for frittliggende bod 20.05.2022 4076/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Henvendelse om mulig fradeling av våningshus Gnr 43 Bnr 5 20.05.2022 4069/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/415 KRN - Om mulig fradeling av våningshuset på Gnr 43 Bnr 5 - Veiledning og blanketter 20.05.2022 4068/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/414 KRN - Planer om vedfyrt badstue på eiendommen Gnr 45 Bnr 1 - Veiledning til byggereglene 20.05.2022 4067/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/416 KRN - Planer om bod på eiendommen Gnr 17 Bnr 6 - Veiledning til byggereglene 20.05.2022 4066/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 61 Bnr 111 - Tinglysning - Fradelt eiendom fra Gnr 61 Bnr. 6 20.05.2022 4065/2022
Inngående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Tillatelse - Søknad om dispensasjon fra byggegrense - Fylkesvei 849 - gbnr. - 51/19 - Kvæfjord kommune 20.05.2022 4064/2022
Inngående brev Sametinget Informasjon om ny vernestatus 20.05.2022 4063/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/204 KRN - Om søknadsplikt for lysthus med skorstein Gnr 48 Bnr 32 20.05.2022 4057/2022
Inngående brev Sametinget Uttalelse - i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 23 Bnr 1 med formål hyttetomt, Kvæfjord kommune 19.05.2022 4052/2022
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Gnr 51 bnr 32 - søknad om deling av eiendommen. Formål 8000 m2 industritomt for planlagt lagerbygning, Kvæfjord kommun 19.05.2022 4051/2022
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra Kystsoneplan i Kvæfjord kommune - Forøy Nord - Gullesfjord - Kvæfjord kommune 19.05.2022 4050/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 34/22 Valg av Ungdomsrådet 2022-23 - supplering av medlemmer 19.05.2022 4049/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 33/22 Orientering om mulig næringsetablering i Kvæfjord 19.05.2022 4044/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/331 KRN - Om søknad om delign av Gnr 20 Bnr 5 og krav om sikker byggegrunn 19.05.2022 4039/2022
Inngående brev Vårin Forøysund Høringsuttalelse sak 2022/131 og 2022/132 19.05.2022 4035/2022
Inngående brev Vårin Forøysund Høringsuttalelse sak 2022/131 og 2022/132 19.05.2022 4034/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/354 KRN - Merknder fra Statsforvalteren i forbindelse med høringsbrev dispensasjon for deling av Gnr 51 Bnr 32 med formål tomt for lagerhall 19.05.2022 4032/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Statsforvalterens respons på søknad om dispensasjon til deling av eiendom 51/32, Kvæfjord 19.05.2022 4028/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/411 KRN - Om byggeregler levegger og gjerde. Generell veieldning 19.05.2022 4015/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/409 KRN - Gnr 56 Bnr 72 - Utvidelse veranda (inntil 15 m2) - Fritak fra søknadsplikt (på vilkår) 18.05.2022 3997/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - avslutning av prosjekt "Ryddeprosjekt i Busjhågen" 18.05.2022 3992/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms of Finnmark Gnr 19 Bnr 6 m fl. - Respons på søknad om dispensasjon for nye nettstasjoner og kabler, Kvæfjord 18.05.2022 3989/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Orientering om RNB 2022 og Kommuneproposisjonen 2023 18.05.2022 3988/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Ingen merknader til søknad om dispensasjon til kabeltrase i Gullesfjorden, Kvæfjord 18.05.2022 3984/2022
Inngående brev Arkiv Troms Invitasjon til kontaktkonferanse 2022 18.05.2022 3983/2022
Inngående brev Gro Inger-Anna Nicolaisen Utfylt skjema - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 18.05.2022 3979/2022
Inngående brev Roger Elde Gnr 61 Bnr 5 - Fullmakt for oppmåling og tinglysning 18.05.2022 3975/2022
Inngående brev Sametinget Varsel om befaring - Forelegging av tiltak innenfor områdekonsesjon- Våtvoll-Skjellnes i Kvæfjord kommune 18.05.2022 3974/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 61 Bnr 5 - Varsel om oppmålingsforretning 18.05.2022 3973/2022
Inngående brev Inger Anna Eliassen Gnr. 16 bnr. 2 og 9 - Utfylt skjema - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 18.05.2022 3972/2022
Inngående brev Lydia Rostad Gnr. 16 bnr. 2 og 9 - Utfylt skjema - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 18.05.2022 3971/2022
Inngående brev Marit Lindstad Gnr. 63 bnr. 13 - Utfylt skjema - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 18.05.2022 3970/2022
Inngående brev Geir Johansen Gnr. 63 bnr. 13 - Utfylt skjema - Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv. 18.05.2022 3969/2022
Inngående brev Kommunal og distriktsdep. 22/4264-1 Høring: «Bostøtten - opprydning og forankring» Rapport fra ekspertgruppe 18.05.2022 3967/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/263 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for tilbygg til fritidsbolig Gnr 19 Bnr 34 18.05.2022 3965/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/363 KRN - Bekrefter mottak av søknad om tilbygg til hytte Gnr 19 Bnr 34 18.05.2022 3963/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen 2022/363 KRN - Søknad om tilbygg hytte Løbergsbukt gnr 19/34 18.05.2022 3962/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/331 KRN - Om varsel om befaring Sametinget i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 20 Bnr 5 med formål 2 hyttetomter. Om tidsfrister og videre saksbehandling 18.05.2022 3961/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/364 KRN - Landbruksfaglig uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon for nye nettstasjoner og kabler LITLE VÅTVOLL - KVALBUKTA 18.05.2022 3958/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/183 KRN - Om rammetillatelse for ysteri Gnr 30 Bnr 101 og 102 og oppstart internvei 18.05.2022 3957/2022
Inngående brev Postmottak Årsmøte i KomOpp 25.5.22 16.05.2022 3951/2022
Inngående brev Helse- og omsorgsdep. Høring - Forlengelse av midlertidig forskrift om tiltak for å ivareta tilgangen til legemidler, medisinsk utstyr og personlig verneutstyr under covid-19 16.05.2022 3950/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/331 KRN - Om varsel om befaring Sametinget i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 20 Bnr 5 med formål 2 hyttetomter 16.05.2022 3953/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Orientering om landsomfattende tilsyn med kommunale helse- og omsorgstjenester 2022 og 2023 16.05.2022 3942/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune HMS-Kurs i forebygging og håndtering av vold,- sykepleietjenesten og psykisk helsetjeneste 16.05.2022 3934/2022
Inngående brev Sametinget Varsel om befaring i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 20 Bnr 5 med formål 2 hyttetomter, Kvæfjord kommune 16.05.2022 3932/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/216 KRN - Gnr 55 Bnr 82 - Dispensasjon og tillatelse til etablering av forstøtningsmur, samt godkjent høydeplassering bolig (endring av tillatelse 23.12.2021) 16.05.2022 3931/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/216 KRN - Om støttemur nær kommunal vannledning og avstander - Uttalelse drift og utbygging/VA 16.05.2022 3930/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 51 Bnr 10 - Varsel om oppmålingsforretning 16.05.2022 3915/2022
Inngående brev Cecilie Nordskott Søknad om kulturmidler 2022 - foreldregruppa ved Vik oppvekstsenter 16.05.2022 3914/2022
Inngående brev Cecilie Nordskott Søknad om kulturmidler 2022 - Austerfjorden bygdeutvikling 16.05.2022 3913/2022
Utgående brev Hoseth Bente Marie, Harstad Søknad om endring av gitt tillatelse - Langlia 35, Kvæfjord. Deres ref - 2021/216. Avstand OK for nabo 16.05.2022 3911/2022
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2021/216 KRN - Om støttemur nær kommunal vannledning og avstander 16.05.2022 3908/2022
Utgående brev Elleke Bergersen-Wartena Vår ref. 2021/216 KRN - Om støttemur nær kommunal vannledning 16.05.2022 3897/2022
Utgående brev SNEKKER PEDERSEN AS Vår ref. 2021&673 KRN - Tillatelse til tilbygg og påbygg Gnr 55 Bnr 3 og 41 16.05.2022 3884/2022
Utgående brev Torgeir Jensen Svar på innspill til - Kommunedelplan Helse og omsorg. 16.05.2022 3880/2022
Utgående brev Snekker Pedersen AS Gnr 55 Bnr 3 og 41 - Tillatelse til tilbygg og påbygg 16.05.2022 3848/2022
Utgående brev Kvæfjord Båtforening Avtale mellom Kvæfjord kommune og Kvæfjord Båtforening 16.05.2022 512/2022
Internt notat uten oppfølging Ågot Hammari Høring for nasjonalt eldre-, pasient- og brukerombud mv 16.05.2022 8858/2018
Utgående brev Kirsti Jensen m.fl. Høring - Endringer i smittevernloven 16.05.2022 8516/2018
Inngående brev Kommunalbanken - Marit Urmo Harstad akseptskjema fastrente lån 20180571 - 3 og 5 års alternativ 13.05.2022 3901/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune - Vidar N. Gehlmann Gnr 66 Bnr 14 - Varsel om oppmålingsforretning 13.05.2022 3906/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Høringssvar - Kommunedelplan for helse og omsorg 2022-2030 13.05.2022 3900/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Vedtak - tilskudd til tiltak i utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Skarpsno gård ANS 13.05.2022 3861/2022
Inngående brev Stephen Wickler UIT Marinarkeologisk vurdering: Forelegging av tiltak i distribusjonsnett - Langvassbukt-Langvassdalen i Kvæfjord kommune 13.05.2022 3860/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Leiebil - leasingperioden nærmer seg slutten 13.05.2022 3857/2022
Utgående brev Bente Helstrøm Om behov for dispensasjon i forbindelse med søknad om bruksendring av "Betania" til atelier med tilhørende fritidsbolig/del for overnatting. Søkers begrunnelse 13.05.2022 3800/2022
Utgående brev Karin Løkken Torp OVF Vår ref. 2022/390 KRN - Vedr. mulig deling av Gnr 54 Bnr 1 med formål tilleggsareal til Gnr 55 Bnr 8 - Oversender skjemaer og veiledning 13.05.2022 3793/2022
Utgående brev Karin Løkken Torp, OVF Vår ref. 2022/341 KRN - Vedr. mulig deling av Gnr 54 Bnr 1 med formål selvstendig eiendom rundt kirkegård/kirke - Oversender skjemaer og veiledning 13.05.2022 3791/2022
Utgående brev Aasheim, Anders Kommunedelplan for helse og omsorg 2022-2030 - høringssvar 13.05.2022 3775/2022
Utgående brev Adresseliste Gnr 51 Bnr 92 - Høringsbrev i forbindelse med bruksendring av tidligere bedehus til kombinert atelier / fritidsbolig 13.05.2022 3772/2022
Utgående brev Harstad Brann og redning v/Siv-Hilde Bratteng Forespørsel om avtale på brannvernopplæring 13.05.2022 3748/2022
Internt notat uten oppfølging Mona Rinaldo Rutine brannvernopplæring - og prisforespørsel til Harstad brann og redning 13.05.2022 3747/2022
Utgående brev Ulvestad, Jeanette Rapportering KIT 2021 13.05.2022 3746/2022
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for ungdomsrådet 21.11.2017 13.05.2022 1126/2018
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Status Kystsoneplan 12.05.2022 3835/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/1004 KRN - Om NVEs tilbakemelding og videre saksbehandling av mottatt søknad 12.05.2022 3824/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/331 KRN - Om søknd om deling av Gnr 20 Bnr 5 med formål 2 hyttetomter. Husk nabovarsling 12.05.2022 3823/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/354 KRN - Om nabovarsling i forbindelse med delingssøknad Gnr 51 Bnr 32 12.05.2022 3822/2022
Inngående brev Tffk - Einar Brinck Hansen Tilleggsavtale - Stangnes Rå videregående skoles bruk av styrketreningsrom i Kvæfjordhallen 12.05.2022 3855/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref 2021/216 KRN - Om endring av høydeplassering bolig, ny plassering støttemur mm 12.05.2022 3847/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/307 KRN - Om nabovarsling og merknader i forbindelse med høring. Søker opprettholder søknaden 12.05.2022 3832/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/916 KRN - Uttalelse Harstad kommune/DRU vedr. planlagt tilbygg og bruksendring Gnr 51 Bnr 92 12.05.2022 3831/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Årsberetning 2021 12.05.2022 3827/2022
Inngående brev K-Sek - Knut Roar Johansen Kontrollutvalgets uttalelse om Kvæfjord kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021 11.05.2022 3803/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Det store heltidsvalget 2021 11.05.2022 3819/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Rapport: Partssammensatt utvalg - Arbeidstid/heltid 11.05.2022 3818/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Oversikt over stillinger og årsverk pr. sektor i kommunen - tall pr. 01.02.21 11.05.2022 3817/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Høringsuttalelse - endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid 11.05.2022 3816/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Internkontroll: Rutine ved bruk av fast ansatte vikarer 11.05.2022 3815/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/916 KRN - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for tilbygg og bruksendring Gnr 51 Bnr 92 11.05.2022 3814/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Avstandserklæring 11.05.2022 3809/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Kartlegging av personer i alder 0-17 år og 18-49 år i institusjon og svar på henvendelse 11.05.2022 3806/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/307 KRN - Om mottatt søknad om deling og flere mottatte merknader i forbindelse med høring 11.05.2022 3805/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Uttalelse til søknad om dispensasjon for fradeling og oppføring av bolig på gbnr. 43/23 i Kvæfjord kommun 11.05.2022 3798/2022
Inngående brev Sametinget Uttalelse til søknader om dispensasjon fra kystsoneplan "Forøy Nord" og "Forøy Sør", Kvæfjord kommune 11.05.2022 3794/2022
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - fradeling til bolig - gbnr 43/23 - Kvæfjord kommune 11.05.2022 3792/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Innsynskrav 11.05.2022 3790/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Svar på innsigelse ikke tatt til følge 11.05.2022 3789/2022
Inngående brev Linda Motrøen Paulsen Innsyn i tilsynsrutiner for elever som får hjemmeundervisning 11.05.2022 3788/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Etterspurt dokument overført fra fagleder lønn 02.05.22 11.05.2022 3787/2022
Inngående brev Kjell Rune Nymoen Vår ref. 2018/1035 KRN - Om krav til innhold byggesøknad 11.05.2022 3786/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen 2022/307 KRN - Om høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling av Gnr 43 Bnr 23 med formål boligtomt - UTTALELSE STTENS VEGVESEN 11.05.2022 3785/2022
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Høringsutsendelse fra KMD 11.05.2022 6433/2019
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Anmodning om å opprette kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2019 11.05.2022 4456/2019
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommunes miljøpris 2018 11.05.2022 10422/2018
Saksframlegg/innstilling Kvæfjord kommunes kulturpris 2018 11.05.2022 10420/2018
Inngående brev Universitetssykehuset Nord-Norge Fakturainnsigelse til Medisinsk klinikk - faktura nr. 32202519 10.05.2022 3771/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Gjennomgang og ROBEK-vurdering av årsbudsjett 2022 - økonomiplan 2022-2025 for Kvæfjord kommune 10.05.2022 3733/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Tillatelse til midlertidig utvidet bruk - Søknad om endret eller utvidet bruk av avkjørsel - Fylkesveg 7754 - gbn 47/12 og 47/10 - Kvæfjord kommune 10.05.2022 3732/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune NVEs uttalelse - Dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Forøy sør - Gullesfjord - Kvæfjord kommune 10.05.2022 3731/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) - avslutning av prosjektet "Nytt liv i Sæterbua på Kjengsnes" 10.05.2022 3729/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Vedtak om tilskudd i Utvalgte kulturlandskap i jordbruket - Renovering av tak, pipe/grue i fjøs 10.05.2022 3728/2022
Inngående brev NVE NVEs uttalelse - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan iht PBL § 19 - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - Kvæfjord kommun 10.05.2022 3726/2022
Inngående brev Moller - Stine Sannes Overkjørt kilometer ZA19230 09.05.2022 3673/2022
Utgående brev Hilde Innsyn 09.05.2022 3705/2022
Inngående brev Politidirektoratet Ny politivedtekt - Kvæfjord kommune - Ber om opplysninger/dokumentasjon 09.05.2022 3703/2022
Utgående brev Leif Hugo Hansen Vår ref. 2022/363 KRN Om planer om tilbygg til fritidsbolig på Gnr 19 Bnr 34. Kart og naboliste 09.05.2022 3701/2022
Utgående brev Frank Robert Grytten 47466-47472 - 7 VW ID.4 GTX Budsjettaksepter SIGNERT 09.05.2022 3697/2022
Inngående brev Sverre Hanssen Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Kvæfjord kommune 30. mars 2022 09.05.2022 3696/2022
Inngående brev Randi Helene Owe Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket - delutbetaling av tilskudd til prosjektet "Istandsetting av fjøs 53/21 (bygd før 1905)" 09.05.2022 3695/2022
Utgående brev Einar Brinck-Hansen Tilleggsavtale - Stangnes Rå videregående skoles bruk av styrketreningsrom i Kvæfjordhallen 09.05.2022 3689/2022
Utgående brev Åsmund Stensen Vår ref. 2018/284 KRN - Fritak fra søknadsplikt for fasadeendringer / nye vinduer Skjellvikveien 4 09.05.2022 3685/2022
Utgående brev Leif Hugo Hansen Vår ref. 2022/363 KRN Om planer om tilbygg til fritidsbolig på Gnr 19 Bnr 34. Om areal på tilbygg 09.05.2022 3683/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/386 KRN - Om planer om garasje på eiendommen Gnr 54 Bnr 21 09.05.2022 3679/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/363 KRN Om planer om tilbygg til fritidsbolig på Gnr 19 Bnr 34. Veiledning og blanketter 09.05.2022 3678/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Melå, 29/2 Kvæfjord (bilder stabbur) 09.05.2022 3677/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Melå, 29/2 Kvæfjord (bilder naust) 09.05.2022 3676/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Søknad om økonomisk støtte naust og stabbur på Melå, 29/2 Kvæfjord 09.05.2022 3669/2022
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/389 KRN - Om vedlikehold/reparsjon av eldre stabbur og nust Gnr 29 Bnr 2 - Kommunen ber om innspill 09.05.2022 3668/2022
Utgående brev Michael Elvan Lorentzen Gnr 54 Bnr 21 - Om planer om garasje på eiendommen (alternativt med leilighet i underetasjen) - Om byggeregler 09.05.2022 3660/2022
Utgående brev Leif Hugo Hansen og Bjørg Balteskard Gnr 19 Bnr 34 - Om planlagt tilbygg til fritidsbolig - Kommunens foreløpige vurderinger 09.05.2022 3659/2022
Internt notat uten oppfølging Mona Rinaldo m.fl. Informasjonsbrev om vaksinasjon i kommunene høsten 2022 09.05.2022 3652/2022
Utgående brev Troms og Finnmark Fylkeskommune Gnr 29 Bnr 2 - Høringsbrev i forbindelse om planer om vedlikehold / reparasjon av eldre naust og stabbur på eiendommen 09.05.2022 3651/2022
Utgående brev Statskog SF m.fl. Gnr 68 Bnr 2 - Protokoll kontorforretning - Søknad om deling. Formål: Festetomt/punktfeste rundt eldre hytte på Melåa 09.05.2022 3640/2022
Utgående brev Statskog SF m.fl. Gnr 68 Bnr 3 - Protokoll kontorforretning - Oppretting av punktfeste rundt turistforeningshyttene Haakonsbu / nye Haakonsbu 09.05.2022 3637/2022
Utgående brev Gunnar Røkenes Gruveveien 09.05.2022 3630/2022
Utgående brev If skadeforsikring VARSEL- Skadenummer: HL06234 09.05.2022 3538/2022
Utgående brev Svein Arne Johansen VARSEL- Skadenummer: HL06234 09.05.2022 3537/2022
Utgående brev Kjell-Rune Nymoen Høring av digital eiendomssak - utsending til kommunene 09.05.2022 3526/2022
Internt notat uten oppfølging Faglig forum 2022 - årshjul 09.05.2022 3484/2022
Internt notat uten oppfølging 27.04.22: Saksbehandling - Faglig forum Invitasjon og deltakerliste 09.05.2022 3482/2022
Utgående brev Jeanette R Steinsvik Gnr 19 Bnr 39 - Dispensasjon til tilbygg til fritidsbolig (terrasse) 09.05.2022 3436/2022
Utgående brev Kjell Magne Angelsen Begjæring om innsyn, postlistedokumenter 09.05.2022 3435/2022
Saksframlegg/innstilling Kommunedirektørens årsberetning for 2021 09.05.2022 2605/2022
Saksframlegg/innstilling Næringsfond - rammer 2022 09.05.2022 2601/2022
Internt notat uten oppfølging Kristin Myreng Grimstad Høring - forslag til endringer i plan- og bygningsloven, og en mindre justering i matrikkellova 09.05.2022 7742/2016
Inngående brev Kreftforeningen v/Wenche P. Kjølås Brev til kommunene i Nord Norge vedrørende Pakkeforløp hjem for kreftpasienter 06.05.2022 3634/2022
Inngående brev sissel Aronsen Underjordisk elv? 06.05.2022 3628/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Nytt vedtak - Tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket 06.05.2022 3647/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 68 Bnr 3 - Oppretting av punktfeste rundt turistforeningshyttene Haakonsbu / nye Haakonsbu 06.05.2022 3644/2022
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 68 Bnr 2 - Søknad om deling. Formål: Festetomt/punktfeste rundt eldre hytte på Melåa 06.05.2022 3643/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Svar på høringsbrev i forbindelse med dispensasjonssøknad for nye nettstasjoner og kabler, Våtvoll til Skjellnese 06.05.2022 3642/2022
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Svar på søknad om dispensasjon til fradeling av tomt i strandsonen -Gnr. 61 Bnr. 6 i Kvæfjord kommun 06.05.2022 3641/2022
Inngående brev Kvafjord Kommune - Linda Motrøen Paulsen Vedr. VS: Wis Skole - Lisenskode for 2022-2023... 06.05.2022 3633/2022
Inngående brev Midtre - Hålogaland friluftsråd Turmål og turregistrering for å fremme aktivitets- og gåvennlige nærmiljøer 06.05.2022 3632/2022
Inngående brev Nordlaks - Otto Lanes Innspill til ny oppvekstplan - UL Samhold Flesnes 06.05.2022 3631/2022
Inngående brev May-Tove Haugland Vedr. byggetillatelse på Gnr 45 Bnr 67 - Tilbygg hytte og oppføring av nytt uthus 05.05.2022 3614/2022
Inngående brev May-Tove Haugland Søknad om ferdigattest uthus 05.05.2022 3613/2022
Utgående brev May Tove Haugland Vår ref. 2019/610 KRN - Om endring takkonstruksjon tilbygg hytte 05.05.2022 3609/2022
Utgående brev May-Tove Haugland Gnr 45 Bnr 67 - Endringer på takkonstruksjon tilbygg godkjennes 05.05.2022 3605/2022
Inngående brev Anne Guro Dahle Fischer Søknad om godkjenning av plan for nydyrking 05.05.2022 3604/2022
Utgående brev May Tove Haugland Vår ref. 2019/610 KRN - Ferdigattest uthus 05.05.2022 3602/2022
Utgående brev Linn Jakobsen Tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 163 i Lamhagan 05.05.2022 3601/2022
Utgående brev May-Tove Haugland Gnr 45 Bnr 67 - Ferdigattest for uthus 05.05.2022 3600/2022
Versjon:5.0.7