eInnsyn

Søk i postlisteFlere valg
Velg datointervall
X
X
Oppdater visning
Oppdater visning
Nullstill
Siste journalposter Hopp over liste
Fremsøkt journalpostliste
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gnr 16 Bnr 1,2,4,8,10,14,17,29,35,37 og Gnr 18 Bnr 7 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon omlegging/ombygging av strømnett, Langvassbukt 23.03.2023 1932/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/283 KRN - Midlertidig svar i forbindelse med mottatt forelegging/søknad om dispensasjon for tiltak i Langvassbukt 23.03.2023 1931/2023
Inngående brev Dragefossen - Knut Arild Hansen Forelegging/søknad om dispensasjon for tiltak i Langvassbukt 22.03.2023 1907/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/273 KRN - Om planer om riving av eksisterende bod 6 m2 og plassering av ny kombinert vedskjul/bod 15 m2 på samme plass 22.03.2023 1900/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Tilbakemelding om tiltak innenfor byggegrense - Søknad avkjørsel - gbnr 23/1 - Kvæfjord kommune 22.03.2023 1899/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/338 KRN - Oversender delingstillatelse hyttetomt Gnr 23 Bnr 1 22.03.2023 1898/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/282 KRN - Om planer om mobilt sagbruk med takoverbygg Gnr 24 Bnr 1 22.03.2023 1897/2023
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Forelegging av tiltak i Kvæfjord kommune- Bømark og Grasneset i Gullesfjord. Uttalelse - Forelegging av tiltak i Kvæfjord kommune- Bømark og Grasneset i Gullesfjord. 22.03.2023 1902/2023
Utgående brev Helga Lilleng og Nils Eric Johann Eisemann Gnr 23 Bnr 1 - Tillatelse til deling av eiendommen. Formål hyttetomt 22.03.2023 1882/2023
Utgående brev UL Varden v/OLe Stig Eidissen Vedtak skjenkebevilling enkeltanledning - UL Varden 22.03.2023 1881/2023
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Gnr 52 Bnr 1 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om riving og endringer på deler av fjøs - Justeringer delvis i tråd med fylkeskommunens anbefalinger 04.03.2021 22.03.2023 1867/2023
Utgående brev Adresseliste Gnr 19 Bnr 1,2,3,69 og 74 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for bygging av Våtvoll Kraftverk 22.03.2023 1855/2023
Utgående brev Skjervoy Kommune - Trond Aardal Eksisterende samarbeid 22.03.2023 1807/2023
Utgående brev Stein Ivar Antonsen Gratanglaks AS. Annullerer søknad om akvakulturlokalitet ved Skallneset Kvæfjord kommune 22.03.2023 1767/2023
Utgående brev Kveøy Grendehus v/Rene Norman Vedtak om skjenkebevilling enkeltanledning - Kveøy Grendehus 22.03.2023 1759/2023
Utgående brev Lysthuset v/Arne Aronsen Vedtak om skjenkebevilling enkeltanledning - Lysthuset 22.03.2023 1122/2023
Utgående brev Tffk - Berit Sandvik Til teknisk etat i Kvæfjord kommune 22.03.2023 1031/2023
Utgående brev ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 22.03.2023 1028/2023
Utgående brev UL Vårglimt v/Monica Indregaard Vedtak om skjenkebevilling enkeltanledning - UL Vårglimt 22.03.2023 545/2023
Utgående brev Iht adresseliste Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til "Skallneset" - Kvæfjord kommune 22.03.2023 328/2023
Utgående brev John Strand Begjæring om innsyn 22.03.2023 4646/2020
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gnr 19 Bnr 1,2,3,69 og 74 - Mottatt uttalelse fra reindrifta i forbindelse med søknad om dispensasjon for bygging av Våtvoll Kraftverk 21.03.2023 1892/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2019/454 KRN - Høringsbrev i forbindelse med endringer på fjøs Gnr 52 Bnr 1 21.03.2023 1891/2023
Inngående brev Postmottak KDD 23/1492-2 Alminnelig høring - pliktig innmelding av grunnundersøkelser og naturfareutredninger 21.03.2023 1880/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Foreløpig svar 21.03.2023 1888/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Høringsuttalelse til søknad om dispensasjon for tilbygg til våningshus - gbnr. 59/10 Kvæfjord / Giehtavuotna 21.03.2023 1886/2023
Inngående brev Astrid Markussen Justeringer fjøs 21.03.2023 1885/2023
Inngående brev Wold Samdrift Vedtak Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) – frist for å gjennomføre og rapportere fra prosjektet Tilstandsrapport for Vedtak Våningshus, stabbur og fjøs på Gnr 33 Bnr 3 21.03.2023 1884/2023
Inngående brev NVE NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon for riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust - gnr. 14 bnr. 6 - Kvæfjord kommune 21.03.2023 1883/2023
Inngående brev Søknad om bevilling - UL Varden 21.03.2023 1879/2023
Utgående brev Coop Extra Borkenes v/Coop Nord SA Omsetnings- og salgsavgift alkohol samt tilsynsavgift tobakk 2022 - Coop Extra Borkenes 21.03.2023 1799/2023
Utgående brev Aasheim, Anders m.fl. Deres ref: 22/1459 - Rapportering på kompetanse- og innovasjonstilskudd 2022 fra Kvæfjord kommune 21.03.2023 1784/2023
Utgående brev Tom Arild Riibe Gnr 29 Bnr 6 - Svar på: Spørsmål om konsesjonsforholdet på eiendommen Gnr 29 Bnr 6 i Kvæfjord kommune 21.03.2023 1783/2023
Utgående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett (postmottak) 21-145835REN-JOST - Jordskifte krevd slettet 21.03.2023 1736/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Torbjørn Larsen Søknad om fritak.... 20.03.2023 1875/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Gnr 19 Bnr 1,2,3,69 og 74 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for bygging av Våtvoll Kraftverk 20.03.2023 1874/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Søknad om dispensasjon i forbindelse med Våtvoll Kraftverk 20.03.2023 1873/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2020/341 KRN - Om søknad om dispensasjon for nytt sauefjøs. Søknaden trekkes 20.03.2023 1872/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen 2022/338 KRN - Om søknad om deling av Gnr 23 Bnr 1 - Supplerende dokumentasjon 20.03.2023 1871/2023
Inngående brev Visma - Terje Sagenes Implementering Visma Flyt Samspill 20.03.2023 1866/2023
Inngående brev Sametinget Uttalelse - Gnr 59 Bnr 4 - søknad om dispensasjon for oppføring av dome for allmenn bruk/benyttelse, Kvæfjord kommune 20.03.2023 1869/2023
Inngående brev Kystverket Tillatelse til etablert sjøfiberkabel 20.03.2023 1868/2023
Inngående brev Ove Paulsen Kartvedlegg til søknad 20.03.2023 1857/2023
Inngående brev Ove Paulsen Motorferdsel i utmark og vassdrag 20.03.2023 1856/2023
Inngående brev Skjervoy Kommune - Trond Aardal Eksisterende samarbeid 17.03.2023 1806/2023
Inngående brev Renè Langgaard Norman skjenkebevilling Kveøy grendehus 17.03.2023 1766/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/277 KRN - Om Våtvoll Kraftverk og behov for dispensasjon fra kommunale areal- og reguleringsplaner 17.03.2023 1764/2023
Inngående brev Postmottak Questback kvittering -> Kulturminneplan/kulturmiljøplan - KIK rapportering 2022 17.03.2023 1763/2023
Inngående brev Troms og Finnamrk fylkeskommune Tillatelse til dispensasjon fra byggegrense - fylkesveg 7740 - gbnr. 59/10 - Kvæfjord kommune 17.03.2023 1813/2023
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Rapportering - tilskudd 2022 17.03.2023 1785/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 12/23 Oppfølging av budsjettvedtak - sak PS 67/22 - brannbil på Flesnes 17.03.2023 1782/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 11/23 Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - Kvæfjord kommune 17.03.2023 1781/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 10/23 Orientering om arbeidet med "Plan for friluftslivets ferdselsårer" 17.03.2023 1780/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 9/23 Ole Magnus Nergård - Søknad om dispensasjon for deling av Gnr 33 Bnr 4 med formål 1400 m2 tilleggsareal til gnr 32 Bnr 25, Hemmestad 17.03.2023 1779/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune Ps 8/23 Tor Ivar Aronsen - Søknad om dispensasjon for deling av Gnr 43 Bnr 23 med formål inntil 1600 m2 boligtomt, Straumen (Oppfølging av tidligere tu-sak PS 19/22) 17.03.2023 1778/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune Ps 7/23 HRS Husholdning AS - Søknad om endring av tidligere godkjent dispensasjon for plassering av nedgravd avfallsløsning for hytterenovasjon i strid med reguleringsplan, Gnr 56 Bnr 98 Leikvika (ny plassering) 17.03.2023 1777/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 6/23 Vesterålen Produksjon AS - Søknad om dispensasjon for bygging av Tverrelva Kraftverk med tilhørende adkomstvei, punktfesre rundt kraftstasjon, rørledning/rørgate og kabeltrase - gnr 17 bnr 2,3,4,6,8 og 27, Langvatnet 17.03.2023 1776/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 5/23 Marianne og Lars Bremnes - Søknad om dispensasjon for tilbygg og bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig, Gnr 66 bnr 68, Bremnes 17.03.2023 1775/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 4/23 Sissel Anita Kobro - Klage på kommunens vedtak i tu-sak PS 41/22 om dispensasjon for å beholde gammelnaustet på eiendommen Gnr 16 Bnr 3 (endring av vilkår gitt i tillatelse om nytt naust sak 2009/742) 17.03.2023 1774/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 3/23 Nicolaisen - Klage på Kommundirektørens innstilling vedr. klarlegging av grenser på 47/76. Klage innsendt av Sicilie Kanebog 3.1.23 17.03.2023 1773/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 2/23 Berit Sandvik - Klage vedr. oppmålingsforretning av eiendommen 54/83 (Miniboas) 12.10.22 17.03.2023 1772/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/23 Godkjenning av møtebok for teknisk utvalg 06.12.22 17.03.2023 1771/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Utlysning av midler til nettverk for samiske barnehager, barnehager med samiske avdelinger og barnehager med samiske barn 17.03.2023 1770/2023
Inngående brev NVE NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon - Riving av eldre fritidsbolig og oppføring av ny - Langvassdalen, gnr. 16 bnr. 19 - Kvæfjord kommune 17.03.2023 1769/2023
Inngående brev Tom Arild Riibe Spørsmål om konsesjon 17.03.2023 1765/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Ole Øystein Lindebø Oljeutskillere i deres kommune i 2022. 16.03.2023 1741/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/341 KRN - Om søknad om dispensasjon for nytt sauefjøs. Er saken aktuell? 16.03.2023 1735/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/107 KRN - Om mottatt søknad om tilbygg til driftsbygning/fjøs og behov for supplerende dokumentasjon/opplysninger - Er søknaden aktuell? 16.03.2023 1734/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2020/156 KRN - Om videre saksbehandling av søknad om dispensasjon for planlagt nærmiljøanlegg "Austerfjord lekeplass" Gnr 30 Bnr 42 - Er søknaden aktuell? 16.03.2023 1733/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/267 KRN - Om avløpsanlegg/utslippssøknad 16.03.2023 1732/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Jonas Ludvigsen Opplysningsplikt 16.03.2023 1729/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 13/23 Omregulering av "Reguleringsplan hytteområde Gnr 61 Bnr 91 - Elda", til formålhytteområde fritids og turistformål - utleiehytter - "Solvika på Elde" 16.03.2023 1740/2023
Inngående brev Ofoten og Sør-Troms jordskifterett Melding om rettskaftig og avsluttet sak - Krav om matrikkelføring - sak 21 - 145835REN-JOST Forøy, gnr. 16 16.03.2023 1738/2023
Utgående brev TFFK - Postmottak Forslag til endring av skilt kryss FV 849/ Kirkeveien 16.03.2023 1731/2023
Utgående brev Andre Halvor Jensen nytt skilt til skianlegg 16.03.2023 1730/2023
Utgående brev Epost enhetsledere Helse-omsorg m.fl. Håndhygienedagen 5. mai 2023 16.03.2023 1719/2023
Saksframlegg/innstilling Marianne og Lars Bremnes - Søknad om dispensasjon for tilbygg og bruksendring av fritidsbolig til helårsbolig, Gnr 66 Bnr 68, Bremnes 16.03.2023 258/2023
Saksframlegg/innstilling Sissel Anita Kobro - Klage på kommunens vedtak i tu-sak PS 41/22 om dispensasjon for å beholde gammelnaustet på eiendommen Gnr 16 Bnr 3 (endring av vilkår gitt i tillatelse om nytt naust sak 2009/742) 16.03.2023 9549/2022
Inngående brev FHI Håndhygienedagen 5. mai 2023 15.03.2023 1718/2023
Inngående brev Helsedirektoratet Innvilger tilskudd til Smått og stort over statsbudsjettet 2023 kap. 762, post 60 15.03.2023 1717/2023
Inngående brev Kvafjord Kirken - Eli-Annie Marthinussen Årsmelding og årsregnskap Kvæfjord menighet 15.03.2023 1701/2023
Inngående brev Seaworks - Jonas Berglund sak 2023/113 15.03.2023 1700/2023
Inngående brev Gratanglaks - Stein Ivar Antonsen Gratanglaks AS. Annullerer søknad om akvakulturlokalitet ved Skallneset Kvæfjord kommune 15.03.2023 1699/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/213 KRN - Gnr 14 Bnr 6 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for riving av eldre naust og oppføring av nytt naust 15.03.2023 1720/2023
Inngående brev Ove Paulsen 2023/213 KRN - Søknad om riving av naust og oppføring av nytt, Gnr 14 Bnr 6 15.03.2023 1716/2023
Inngående brev NVE NVEs generelle uttalelse - Søknad om dispensasjon for deling av landbrukseiendom med formål selvstendig boligtomt - gnr. 66 bnr. 70 - Kvæfjord kommune 15.03.2023 1715/2023
Utgående brev Adresseliste Gnr 14 Bnr 6 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for riving av eksisterende naust og oppføring av nytt naust 15.03.2023 1714/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/214 - Oversender vedtak om dispensasjon for kabeltrase Vestall AS 15.03.2023 1708/2023
Inngående brev Asgeir Domaas Pedersen og Marte Dalen Johansen Søknad om fritak fra renovasjonsordning 15.03.2023 1704/2023
Utgående brev Vestall AS v/ Audun Breines Gnr 17 Bnr 2,7,8,9,10,22,28 og 29 - Dispensasjon for Vestall AS` kabeltrase i forbindelse med ny strømkabel til eksisterende hytter 15.03.2023 1694/2023
Inngående brev Statsforvalteren - Aasheim, Anders Fra Statsforvalteren: Etter informasjonsmøte om kompetanse- og innovasjonstilskudd 2022 og kompetanse- og tjenesteutviklingstilskudd 2023 14.03.2023 1687/2023
Inngående brev Bufdir Informasjon om nasjonalt forløp for barnevern 14.03.2023 1695/2023
Inngående brev Helse Nord Mulige møtearenaer for involvering - ønske om innspill 14.03.2023 1693/2023
Inngående brev Helsedirektoratet Innvilger tilskudd til Smått og stort over statsbudsjettet 2023 kap. 762, post 60 14.03.2023 1692/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Oversender vedtak om dispensasjon for kabeltrase Vestall AS 14.03.2023 1691/2023
Inngående brev Marianne og Lars Inge Bremnes Gbnr 66/68 Søknad om tillatelse i ett trinn - Bruksendring 14.03.2023 1690/2023
Utgående brev Vestall AS v/ Ola Pedersen Gnr 15 Bnr 1,2,4,7,8 og 14 - Dispensasjon for Vestall AS` kabeltrase som berører Kvæfjord kommune i forbindelse med kabeltrase mellom Osvoll (Sortland) og Gombogen 14.03.2023 1688/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen 2021/581 KRN - Gnr 16 Bnr 19 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for riving av eldre fritidsbolig og oppføring av ny 14.03.2023 1686/2023
Inngående brev Knut Eirik Davidsen 2021518 KRN - Søknad om dispensasjon Gnr16bnr19 14.03.2023 1685/2023
Inngående brev Knut Eirik Davidsen 2021/581 - Søknad om dispensasjon for riving av fritidsbolig og oppføring av ny (del 2 søknad) 14.03.2023 1684/2023
Inngående brev Knut Eirik Davidsen 2021/581 - Søknad om dispensasjon for riving av fritidsbolig og oppføring av ny 14.03.2023 1683/2023
Inngående brev Roald Brendvik Gnr 66 Bnr 70 – Høringsuttalelse deling – ref. 2022/793-KRN 14.03.2023 1682/2023
Inngående brev Rolf Ingar Eggum Gnr 18 Bnr 1,2,3,6,9,13,14 og 16 - Landbruksfaglig uttalelse i forbindelse med søknad om dispensasjon omlegging/ombygging av strømnett i Gullesfjord 14.03.2023 1681/2023
Utgående brev Adresseliste Gnr 16 Bnr 19 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for riving av eldre fritidsbolig og oppføring av ny 14.03.2023 1676/2023
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** 14.03.2023 1675/2023
Utgående brev Bengt Bjørgan Revisjon av tilskudd Nasjonal ALIS og veiledning 14.03.2023 1671/2023
Utgående brev Geir-Are Berg Utbedrelse og endring Bergsveien 14.03.2023 1653/2023
Utgående brev Reidun Fagerli Notat til PS 51/22 Kommunestyremøtet 13.10.22 14.03.2023 1650/2023
Utgående brev Fontenehuset Harstad Svar på invitasjon av 27.02.2023 14.03.2023 1617/2023
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** 14.03.2023 1610/2023
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.03.2023 1603/2023
Utgående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark KVÆFJORD KOMMUNE - Oversender klagesak i forbindelse med klage på kommunens vedtak i tu-sak PS 41/22 om dispensasjon for å beholde gammelnaustet på eiendommen Gnr 16 Bnr 3 (endringer av vilkår gitt i tillatelse om nytt naust sak 2009/742) 14.03.2023 1601/2023
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 14.03.2023 1599/2023
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** ***** ***** ***** 14.03.2023 1598/2023
Utgående brev Kjetil Mikalsen og Anita Pettersen Mikalsen Gnr 43 Bnr 5 - Deling av eiendommen med formål selvstendig boligtomt rundt eksisterende våningshus. Midlertidig svar 14.03.2023 1590/2023
Utgående brev Gunnar Bendixen Gnr 55 Bnr 5 - Om deling av eiendommen med formål selvstendig boligtomt rundt eksisterende bolighus/våningshus og uthus. Midlertidig svar 14.03.2023 1589/2023
Utgående brev Epost Smittevernteam Smittevernkonferanse 2023 - Thon hotell i Kirkenes, 6.- 7.juni. - SETT AV DATO 14.03.2023 1588/2023
Utgående brev Eurojuris Nord AS v/Sicilie Kanebog Gnr 25 Bnr 1 - Protokoll og melding til tinglysing - Oppretting av 2 stk. punktfester i forbindelse med Lysåelva Kraftverk 14.03.2023 1585/2023
Utgående brev Komrevnord - Bengt Bjørgan Revisjon av tilskudd Nasjonal ALIS og veiledning 14.03.2023 1572/2023
Utgående brev Adresseliste Gnr 66 Bnr 70 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling. Formål: Boligtomt 14.03.2023 1571/2023
Utgående brev Christopher Smith-Hald Vedtak sak 9/23- støtte til etablering av produksjonskjøkken 14.03.2023 1553/2023
Utgående brev Eivind Tømmerås Tilbakemelding på henvendelse om støtte påsketur Ukraina 14.03.2023 1539/2023
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen PS 2/23 Orientering om regnskap 2022 - Presentasjon til formannskapet 14.03.2023 1538/2023
Utgående brev KS Innspill til debatthefte I og II fra Kvæfjord kommune 14.03.2023 1537/2023
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** ***** 14.03.2023 1533/2023
Utgående brev Adresseliste Gnr 18 Bnr 1,2,3,6,9,13,14 og 16 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon omlegging/ombygging av strømnett i Gullesfjord 14.03.2023 1532/2023
Internt notat Tor Anders Markussen Vedrørende sensorer til lokalgitt eksamen 2023 14.03.2023 1512/2023
Internt notat Tor Anders Markussen Spørsmål - mulig endring i nærskole i annen kommune 14.03.2023 1511/2023
Utgående brev ***** Personalmappe: ***** 14.03.2023 1503/2023
Utgående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Søknad om tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-lærings- og mestringstilbud 2023 14.03.2023 1472/2023
Utgående brev Kristin Svendsen Gnr 47 Bnr 8 - Om planer/ønsker om deling av eiendommen med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 35 (fradeling av eksisterende adkomstvei og garasje tilhørende Gnr 47 Bnr 35). Om søknadprosessen 14.03.2023 1426/2023
Saksframlegg/innstilling Nicolaisen - Klage på Kommunedirektørens innstilling vedr. klarlegging av grenser på 47/76. Klage Innsendt av Sicilie Kanebog 3.1.2023 14.03.2023 1220/2023
Saksframlegg/innstilling Berit Sandvik - Klage vedrørende oppmålingsforretning av eiendommen 54/83 (Miniboas) 12.10.2022 14.03.2023 1149/2023
Internt notat uten oppfølging Merete Hessen Sykefravær totalt 2022 14.03.2023 1142/2023
Utgående brev Kultur- og likestillingsdepartementet Rapportering statlige tilskuddsmidler 2022 - Kvæfjord frivilligsentral 14.03.2023 1135/2023
Utgående brev Berit Sandvik Til teknisk etat i Kvæfjord kommune 14.03.2023 1134/2023
Inngående brev FFO_Troms og Finnmark - Elizaveta Amundsen Forespørsel fra FFO: Barnekoordinator i kommunen 13.03.2023 1674/2023
Inngående brev Komrevnord - Bengt Bjørgan Rapport om resultat av kontrollhandlinger vedrørende Kvæfjord kommunes bruk av tildelte midler til tiltaket nasjonal ALIS og veiledning 13.03.2023 1673/2023
Inngående brev Komrevnord - Bengt Bjørgan Revisjon av tilskudd Nasjonal ALIS og veiledning 13.03.2023 1670/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Tor Anders Markussen Innsynskrav etter offentlighetsloven - Bry deg foredrag 13.03.2023 1657/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Håkon Rekkedal Kommunens beregning av vann- og avløpsgebyrer for fritidsboliger 13.03.2023 1656/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid - overgangsordning over statsbudsjettet kapittel 765 post 62 for 2023 – Kvæfjord kommune 13.03.2023 1631/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Gnr 18 Bnr 1,2,3,6,9,13,14 og 16 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon omlegging/ombygging av strømnett i Gullesfjord 13.03.2023 1672/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/683 KRN - Oversender klagesak i forbindelse med klage på kommunens vedtak i tu-sak PS 41/22 om dispensasjon for å beholde gammelnaustet på eiendommen Gnr 16 Bnr 3 (endringer av vilkår gitt i tillatelse om nytt naust sak 2009/742) 13.03.2023 1669/2023
Inngående brev Joakim Robertsen Vår ref. 2022/845 KRN - Om mottatt søknad om bruksendring i bolig og behov for supplerende opplysninger - Tilbakemelding fra tiltakshaver 13.03.2023 1668/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Fylkesveg 7740 -gbnr 66/68 Bremnesveien 1118 - Kvæfjord kommune. Søknad om utvidet bruk av avkjørsel 13.03.2023 1667/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/543 - Oversender vedtak i forbindelse med tu-sak PS 9/23 13.03.2023 1666/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/307 - Oversender vedtak i forbindelse med tu-sak PS 8/23 13.03.2023 1665/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2021/856 - Oversender vedtak i forbindelse med tu-sak PS 7/23 13.03.2023 1664/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/872 - Oversender vedtak i forbindelse med tu-sak PS 6/23 13.03.2023 1663/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/703 - Oversender vedtak i forbindelse med tu-sak PS 5/23 13.03.2023 1661/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2022/845 KRN - Om mottatt søknad om bruksendring i bolig. Midlertidig svar og behov for supplerende opplysninger 13.03.2023 1660/2023
Inngående brev Kristin Svendsen Spørsmål vedrørende arealoverføring mm - gnr 47 bnr 35 i Kvæfjord 13.03.2023 1659/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen Vår ref. 2023/244 KRN - Om deling av Gnr 47 Bnr 8 med formål tilleggsareal til Gnr 47 Bnr 35 (tomt rundt eksisterende garasje og adkomstvei). Veiledning og blanketter 13.03.2023 1658/2023
Utgående brev Stein Ivar Antonsen Gratanglaks AS ny høringsfrist Skallneset til 02.03.2023 13.03.2023 1652/2023
Utgående brev Hanne Gideonsen Søker innsyn 13.03.2023 1651/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 3/23 Vurdering av videre drift ved Flesnes oppvekstsenter 13.03.2023 1649/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 2/23 KS Debatthefte I 2023 - Evne og kraft til å bære 13.03.2023 1648/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/23 Godkjenning av møtebok for administrasjonsutvalgets møte 25.11.22 13.03.2023 1647/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 2/23 Godkjenning av møtebok for arbeidsmiljøutvalgets møte 25.11.2022 13.03.2023 1646/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/23 Valg av leder og nestleder 2023 13.03.2023 1645/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 13/23 Invitasjon til Fontenehuset 13.03.2023 1644/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 12/23 KS-debatthefte 2 2023 - Evne og kraft til å bære 13.03.2023 1643/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 11/23 KS-debatthefte i 2023 - Evne og kraft til å bære 13.03.2023 1642/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 10/23 Tømmekai Lamhagan 13.03.2023 1641/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 9/23 Søknad om midler fra kommunalt næringsfond til etablering av produksjonskjøkken 13.03.2023 1640/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 8/23 Økt ramme på næringsfondet og forslag nye retningslinjer 13.03.2023 1639/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 7/23 Oppfølging av politiske vedtak 2022 13.03.2023 1638/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 6/23 Forslag til organisering og samfinansiering av interkommunal stilling i arbeidet med vannforskriften for Sør- og Midt-Troms 13.03.2023 1637/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 5/23 Endring av samarbeidsavtale Hålogalandsrådet 13.03.2023 1636/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 4/23 Oppfølging av budsjettsaken for 2023 13.03.2023 1635/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 3/23 Tidsforskyvning investeringer 13.03.2023 1634/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 2/23 Orientering om regnskap 2022 13.03.2023 1633/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune PS 1/23 Godkjenning av møtebok for formannskapets møte 28.11.2022 13.03.2023 1632/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune Gnr 25 Bnr 1 - Protokoll og melding til tinglysning - Oppretting av 2 stk. punktfester i forbindelse med Lysåelva Kraftverk 13.03.2023 1624/2023
Inngående brev Post Fontenehuset Harstad Svar på invitasjon av 27.02.2023 10.03.2023 1618/2023
Inngående brev Norconsult - Øyvind Lind Fylkesveg 7740 -gbnr 66/68 Bremnesveien 1118 - Kvæfjord kommune. Søknad om utvidet bruk av avkjørsel 10.03.2023 1612/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Kjell-Rune Nymoen Fylkesveg 7740 -gbnr 66/68 Bremnesveien 1118 - Kvæfjord kommune. Søknad om utvidet bruk av avkjørsel 10.03.2023 1611/2023
Inngående brev Miljødirektoratet Utbetaling av utgifter til jegerprøven 2022 - KVÆFJORD KOMMUNE 10.03.2023 1608/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark Program for tilsynet 22. og 23. mars 2023 10.03.2023 1606/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Servicekontoret Vår ref. 2023/147 - Midlertidig svar i forbindelse med søknad om deling Gnr 55 Bnr 5 09.03.2023 1593/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Servicekontoret Vår ref. 2022/415 - Midlertidig svar i forbindelse med søknad om deling Gnr 43 Bnr 5 09.03.2023 1592/2023
Inngående brev Postmottak Ekstern høring – Nasjonal faglig retningslinje for forebygging av selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 09.03.2023 1591/2023
Inngående brev Statsforvalteren i Troms og Finnmark - Anu Anna-Maija Nilsen Smittevernkonferanse 2023 - Thon hotell i Kirkenes, 6.- 7.juni. - SETT AV DATO 09.03.2023 1587/2023
Inngående brev Konfliktraadet - Anja Bakkeli Presentasjoner fra digital SLT-samling 1:2023 09.03.2023 1584/2023
Inngående brev Kvæfjord formannskap PS 15/23 Kjøp av kommunal rekrutterings-/gjennomgangsleilighet i Bonord sitt leilighetsprosjekt Heimenjorda 09.03.2023 1597/2023
Saksframlegg/innstilling Orientering om regnskap 2022 09.03.2023 1036/2023
Saksframlegg/innstilling Godkjenning av møtebok for formannskapets møte 28.11.2022 09.03.2023 976/2023
Saksframlegg/innstilling Oppfølging av budsjettsaken for 2023 09.03.2023 944/2023
Saksframlegg/innstilling Tidsforskyvning investeringer 09.03.2023 819/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Mona Rinaldo FHI: Informasjonsbrev nr. 55 om koronavaksinasjonsprogrammet 08.03.2023 1581/2023
Inngående brev Geir-Are Berg Fwd: Utbedrelse og endrng Bergsveien 08.03.2023 1573/2023
Inngående brev Komrevnord - Bengt Bjørgan Revisjon av tilskudd Nasjonal ALIS og veiledning 08.03.2023 1570/2023
Inngående brev Kvafjord Kommune - Helge K Stoltenberg Melding fra Statsforvalteren - Tilleggsopplysninger - Hilderkleiva - Flytting 08.03.2023 1569/2023
Inngående brev Postmottak HOD Høring - Kvinnehelseutvalgets NOU 2023: 5 - Den store forskjellen. Om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse 08.03.2023 1580/2023
Inngående brev Postmottak KDD 22/7869-1 Høring: Forskrift om tilskudd til boligtiltak 08.03.2023 1579/2023
Inngående brev Kvæfjord kommune Saksframlegg - Søknad om dispensasjon fra kystsoneplanen - Flytting av akvakulturanlegg A21 Hilderkleiva til Skallneset - Kvæfjord kommune 08.03.2023 1578/2023
Inngående brev Kjell-Rune Nymoen 2022/703 - Gnr 66 Bnr 70 - Høringsbrev i forbindelse med søknad om dispensasjon for deling. Formål: Boligtomt 08.03.2023 1577/2023
Inngående brev Edgar Johansen Søknad om dispensasjon i forbindelse med bygging/deling 08.03.2023 1576/2023
Inngående brev Troms og Finnmark fylkeskommune Fylkeskommunens uttalelse til høring - søknad om dispensasjon - kabeltrase mellom Osvoll og Gombogen - gbnr. 15/1, 2, 4, 7 og 14 - Kvæfjord kommune 08.03.2023 1575/2023
Versjon:5.0.7